لیست تولیدی آجر و آجرپزی های تبریز

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
آجرفشاري جام شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151439 04132510647
آجرفشاري پيمان کجوار ، جاده کجاباد ، جاده فرعی باغ معروف ، آجر فشاری پیمان ، طبقه همکفکد پستي: 5363133351 04134315374
آجرفشاري خوشكار شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151444 041-
ولي عصر (روشن) جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5369165186 041109144136
آجر سفال جاوید 1 جاده صوفیان اراضی الوار  سفلی ندارد  0کد پستي: 5369169131 04110000000
خوشبين نو جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5187616568 04110000000
آجر سپهر جاده صوفیان اراضی الوار سفلی  منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5416655391 04112510369
آجر فشاري آذر 2 جاده تهران روبروی شهرک کندرود جنب کوره ذر ندارد  0کد پستي: 5368118194 04110000000
آجرسفال متحد جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5173979314 04110000000
آجر سفال نيمه اتوماتيك دليري جاده صوفیان روبروی قهوه خانه سنق منطقه جرپزی های س ندارد  0کد پستي: 5193116171 04112510058
آجر سفال زرين جاده صوفیان منطقه سنق جر سفال زرین ندارد  0کد پستي: 5369165187 041109144174
آجرسفال نيمه اتوماتيك شهريار جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5143876786 041109143118
آجر سينا جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5369164947 04110000000
آجرسفال آفتابي آذرسهند جاده صوفیان جاده الوار منطقه سنق ندارد  00کد پستي: 5193116311 04112510988
آجرميرزائي گوگان اراضی روستای خاصلو ندارد  00کد پستي: 5164938863 041104115448
آجرفرد جاده قدیم اهر تبریز منطقه پل نهند ندارد  00000کد پستي: 5158718517 041104325163
اجرپل نهند تبريز جاده قدیم اهر پل نهند جرپل نهند تبریز ندارد  00000کد پستي: 5157873443 04113305154
آجر ممتاز نهند جاده اهر  خواجه پل نهند ندارد  00000کد پستي: 5154864513 041100000000
آجري اطمينان خواجه سه کیلومتری جاده قدیم اهر خواجه ندارد  0کد پستي: 5399114718 04110000000
آجر توحيد اعلا جاده اهر پل نهند ندارد  0کد پستي: 5137773554 041104325163
آجري طلوع تبريز جاده ذرشهر جاده جزیره اسلامی ندارد  0کد پستي: 5183867841 04110000000
آجر فشاري محمدي خواجه ، جاده قدیم اهر تبریز ، پل ، نهند ، طبقه همکفکد پستي: 5399138381 04110000000
آجر110 جاده ایلخچی ذرشهر جاده شللو ندارد  00000کد پستي: 5358143645 041104123322
عصرنو روستای سرین دیزج ندارد  00000کد پستي: 5371154491 041109143012
آجرفشاري سهند جاده کجاباد جر فشاری سهند ندارد  0کد پستي: 8156895541 04114316522
آجري سرين ديزج جاده تبریز ایلخچی بعد از شرکت درپاد ندارد  0کد پستي: 5356115798 04110000000
آجر آريا جاده ذرشهرایلخچی  اراضی بیگلو جرپزی ریا ندارد  0کد پستي: 5358177431 041104123323
آجر وشمگير سولوجه - روستای مواضع خان شرقی - جاده قدیم اهرتبریز - طبقه همکفکد پستي: 5399151755 04110000000
آجرنوبهار کیلومتر  ایلخچی  ذرشهر ندارد  0کد پستي: 5358143656 04110000000
آجر حقيقت کیلومتر  جاده ذرشهر ایلخچی ندارد  0000کد پستي: 5358143656 041104123322
حقيقت نو جاده ذرشهر جاده جزیره اسلامی ندارد  0000کد پستي: 5358147765 041100000000
آجري 110 نو کیلومتر جاده ایلخچی ذرشهر ندارد  0000کد پستي: 5358143617 041104123322
عدل برادران ایلخچی جاده ذر شهر جنب پل هوایی خاصبان ندارد  0000کد پستي: 5358143565 041104123323
آجر سفال ارک تبريز جاده صوفيان منطقه سنق- آجر سفال ارک تبريزکد پستي: 5369165588  
آجرسفال زارعی جاده صوفيان اراضي الوار سفلي منطقه سنق-آجرسفال زارعیکد پستي: 5143876786  
آجرفشاری و سفال وطن دوست شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151399 04109143130140
آجرفشاري شريفي زرين جاده تبریز صوفیان ، جاده تبریز صوفیان ، خیابان به طرف کوره آجر ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری شریفی زرینکد پستي: 5194151433 04132804570
آجرفشاري كبير جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق -آجر فشاری کبیر کد پستي: 5143876786 04132826314
آجرفشاري بهنام کجوار - خیابان امام خمینی - خیابان بطرف باغ معروف - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5363118411 04135554047
آجرفشاري بهنام نو باغ معروف - خیابان امام حسین - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5363165741 04134315374
آجر زيبا جاده صوفیان منطقه سنق اراضی الوار سفلی -آجر زیباکد پستي: 5469161311 0410000000
آجرجاويد الوارسفلی ، خیابان اصلی ، خیابان بطرف تبریز ، طبقه همکف ، واحد آجر جاویدکد پستي: 5369169724 04132425355
آجرسفال عدل جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق - آجرسفال عدلکد پستي: 5185788445 04132805208
آجرفشاري 22 بهمن شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151419 04132860372
آجرفشاري وطن خواه باغ معروف - روستای آجی چای - ندارد - کوچه ((ولایت)) - کوچه ((نجاری)) - طبقه همکفکد پستي: 5363165793 041-
آجر آذر خشت بخش مرکزی - روستا کجوار - کوچه باغ مایان - خیابان بطرف باغ معروف - ساختمان   - طبقه همکف - واحد 0کد پستي: 5363117658 04134312631
آجر فردوس تبریز ، مایان ، جاده مایان ، خیابان بعدازخط آهن ، کوره آجر پزی فردوس ، پلاک - ، طبقه همکفکد پستي: 5194873210 04132853128
آجر فشاری فکری خواجه خواجه ، جاده تبریز اهر ، 7 کیلومتر مانده به  ، شهرستان خواجه ، طبقه همکفکد پستي: 5399113111 04166854010
آجر سفال شمس آذربایجان شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) ، جاده تبریز صوفیان ، خیابان به طرف سهلان ، پلاک 2028 ، طبقه همکف ، واحد آجرسفال شمس آذربایجانکد پستي: 5194151379 04132425389
آجر شهرک شهرک پایین (شهرک قدیم ) ، کوچه اول آبادی ، پلاک - ، طبقه همکف ، واحد آجر شهرککد پستي: 5398131875 04144232348
آجر عبداللهي ذرشهر روستای قوشقرا ندارد  0000کد پستي: 5371196615 04110000000
آجر نزاکت جاده اهر خواجه جاده قلعه لر ندارد  00000کد پستي: 5399134541 09353669310
نزاكت نو خواجه جاده قدیم اهر تبریز جاده قلعه لر ندارد  0000کد پستي: 5145984431 041109143036
آجر خاصلو خاصلو - روستای تیمورلو - جاده ارومیه - خیابان (فردوسی) - جاده ((خاصلو-سرای ده)) - طبقه همکفکد پستي: 5373155896 04110000000
آجر فكري خواجه جاده قدیم اهر روستای گورچین ندارد  0000کد پستي: 5155774957 04110000000
آجرسفال نيمه اتوماتيك رسولي 6کیلومتری جاده جزیره اسلامی -آجرسفال نیمه اتوماتیک رسولیکد پستي: 5371155385 041124533362
آجري پائيز ایلخچی روبروی باغ کشاورزی ندارد  0000کد پستي: 5178635434 041104123322
آجرسفال شمس آذربايجان جاده صوفیان نرسیده به گمرک سهلان منطقه سنق جر سفال ندارد  0کد پستي: 5369164488 04110000000
آجربهشتي جاده ورزقان اول روستای بشیر ندارد  0000کد پستي: 5168653563 041100000000
آجرسفال نوبهار تبريز جاده صوفيان روبروي لامپ سازي آذر منطقه كوره هاي آجري سنق- آجر سفال نوبهار تبريز کد پستي: 5416715391 0413251440
آجر پزی صادقیان جاده اهر شهر خواجه  0کد پستي: 5157655813 04113304579
آجر فكري جاده  هفت کیلومتری خواجه به تبریز ندارد  0000کد پستي: 5157856888 041109149670
آجرفشاری بهنام جدید باغ معروف ، جاده باغ معروف ، جاده جاده قیرارس ، پلاک - ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری بهنام جدیدکد پستي: 5363159752  
آجر فشاری عمران قزلجه میدان ، خیابان اصلی جاده تهران ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری عمرانکد پستي: 5495151656 04136300114
آجر برادران قوام جاده تبریز صوفیان ، منطقه سنق  ، جاده (تبریزصوفیان) ، طبقه همکف ، واحد آجر برادران قوامکد پستي: 5194154113  
آجر بهروز جاده اهر  خواجه اول جاده ورزقان ندارد  00000کد پستي: 5399134611  
سهند تبریز جاده تبریز صوفیان ، سهلان ، جاده (تبریزصوفیان) ، پلاک 2028 ، طبقه همکفکد پستي: 5194151440 04132424994
آجرپزی توفارقان قوش قوا (قوشقوا) - روستای قبله داغی - کوچه جبارزاده - طبقه همکفکد پستي: 5378143572 04134233753
آجرماشینی رسولی سرین دیزج - روستای شورکات جنوبی - جاده جزیره اسلامی  - جاده کوره ها - طبقه همکف - واحد -کد پستي: 5357155538 04134533319
آجر حافظ نوجه ده - روستای تازه کند - کوچه جانبازان - خیابان فدائیان اسلام - طبقه همکفکد پستي: 5356163113  
تولیدی آجر سفال معراج جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - پلاک 2028 - طبقه همکف آجر سفال معراجکد پستي: 5194151421 04130000000
آجرفشاری آزادی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - پلاک 2028 - طبقه همکف آجر آزادیکد پستي: 5194151467  
آذر سفال تبریز جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - طبقه همکف آجر آذر سفال تبریزکد پستي: 5194151438 04132424636
آجرپویا خواجه - اصلی - بزرگراه جاده بطرف تبریز - بزرگراه جاده بطرف اهر - طبقه همکف آجر پویاکد پستي: 5399119991  
آجرسفال15 خرداد جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - طبقه همکف آجرسفال15خردادکد پستي: 5194151459  
آجری عمران نو گوگرچین (گورچین ) - روستای مواضع خان شرقی - کوچه گورچین - طبقه همکف آجر عمران نوکد پستي: 5399149719  
شرکت صنایع آجرماشینی ارسباران آذربایجان کلهور - روستای بزکش - خیابان (ورودی اصلی از طرف اهر) - طبقه همکف آجرماشینی ارسبارانکد پستي: 5451198101  
آجر صادقیان خواجه - اصلی - بلوار شهدا - خیابان به طرف نهند - طبقه همکفکد پستي: 5399138522 04133333465
بهنام تقی زاده باغ معروف - روستای آجی چای - جاده باغ معروف - جاده جاده قیرارس - طبقه همکف آجر بهنام تقی زادهکد پستي: 5363159750  
هفت الماس خواجه خواجه - اصلی - بلوار شهدا - خیابان به طرف نهند - طبقه همکفکد پستي: 5399138520  
تولید آجر خوشبین جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151449 04130000000
آذران سفال کیمیا شهرک صنعتی صنایع ساختمانی - روستای چله خانه - شهرک آیت اله  رفسنجانی - خیابان صنعت1 - خیابان دوم - طبقه همکفکد پستي: 5194184713  
آجر فروزان جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151447 04132424700
آجر زارع مزارع ممقان - روستای شهرک - ندارد -   - جاده (آذرشهر _ تبریز) - پلاک 2728 - طبقه همکف آجر زارعکد پستي: 5375171002  
آجر سفال زارعی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکف آجر سفال برادران زارعیکد پستي: 5194151431 04132424670
آجرسفال عالی نسب کردلر - روستای شورکات جنوبی - ندارد - کوچه فردوس - کوچه (یانیق) - طبقه همکف آجر عالی نسبکد پستي: 5358183875  
شرکت تعاونی 8421 بلوک سفالی تازه کند تازه کند - روستای تازه کند - جاده تازه کند - کوچه دهیاری - کوچه (صابری) - طبقه همکف کد پستي: 5356187477 04130000000
آجرفشاری حقیقت ایلخچی - امام - بلوار امام خمینی - خیابان 12 بهمن - پلاک 24 - طبقه همکفکد پستي: 5358144591 04133412267
آجرفشاری پیروز نو جاده تبریزآذرشهر - روستای لاهیجان - جاده تبریزآذرشهر - کوچه (صنعتی امام رضا) - کوچه صنعتی اشکان - طبقه همکفکد پستي: 5197151789  
آجر سفال مرمر جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151464  
آجر پزی دماوند جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151463 04134444444
آجر اطمينان آذرشهر جاده ذرشهر روستای قوشقرا ندارد  0000کد پستي: 5371153311 04110000000