لیست تولیدی آجر و آجرپزی های تبریز

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
آجرفشاري جام شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151439 04132510647
آجرفشاري پيمان کجوار ، جاده کجاباد ، جاده فرعی باغ معروف ، آجر فشاری پیمان ، طبقه همکفکد پستي: 5363133351 04134315374
آجرفشاري خوشكار شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151444 041-
ولي عصر (روشن) جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5369165186 041109144136
آجر سفال جاوید 1 جاده صوفیان اراضی الوار  سفلی ندارد  0کد پستي: 5369169131 04110000000
خوشبين نو جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5187616568 04110000000
آجر سپهر جاده صوفیان اراضی الوار سفلی  منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5416655391 04112510369
آجر فشاري آذر 2 جاده تهران روبروی شهرک کندرود جنب کوره ذر ندارد  0کد پستي: 5368118194 04110000000
آجرسفال متحد جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5173979314 04110000000
آجر سفال نيمه اتوماتيك دليري جاده صوفیان روبروی قهوه خانه سنق منطقه جرپزی های س ندارد  0کد پستي: 5193116171 04112510058
آجر سفال زرين جاده صوفیان منطقه سنق جر سفال زرین ندارد  0کد پستي: 5369165187 041109144174
آجرسفال نيمه اتوماتيك شهريار جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5143876786 041109143118
آجر سينا جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5369164947 04110000000
آجرسفال آفتابي آذرسهند جاده صوفیان جاده الوار منطقه سنق ندارد  00کد پستي: 5193116311 04112510988
آجرميرزائي گوگان اراضی روستای خاصلو ندارد  00کد پستي: 5164938863 041104115448
آجرفرد جاده قدیم اهر تبریز منطقه پل نهند ندارد  00000کد پستي: 5158718517 041104325163
اجرپل نهند تبريز جاده قدیم اهر پل نهند جرپل نهند تبریز ندارد  00000کد پستي: 5157873443 04113305154
آجر ممتاز نهند جاده اهر  خواجه پل نهند ندارد  00000کد پستي: 5154864513 041100000000
آجري اطمينان خواجه سه کیلومتری جاده قدیم اهر خواجه ندارد  0کد پستي: 5399114718 04110000000
آجر توحيد اعلا جاده اهر پل نهند ندارد  0کد پستي: 5137773554 041104325163
آجري طلوع تبريز جاده ذرشهر جاده جزیره اسلامی ندارد  0کد پستي: 5183867841 04110000000
آجر فشاري محمدي خواجه ، جاده قدیم اهر تبریز ، پل ، نهند ، طبقه همکفکد پستي: 5399138381 04110000000
آجر110 جاده ایلخچی ذرشهر جاده شللو ندارد  00000کد پستي: 5358143645 041104123322
عصرنو روستای سرین دیزج ندارد  00000کد پستي: 5371154491 041109143012
آجرفشاري سهند جاده کجاباد جر فشاری سهند ندارد  0کد پستي: 8156895541 04114316522
آجري سرين ديزج جاده تبریز ایلخچی بعد از شرکت درپاد ندارد  0کد پستي: 5356115798 04110000000
آجر آريا جاده ذرشهرایلخچی  اراضی بیگلو جرپزی ریا ندارد  0کد پستي: 5358177431 041104123323
آجر وشمگير سولوجه - روستای مواضع خان شرقی - جاده قدیم اهرتبریز - طبقه همکفکد پستي: 5399151755 04110000000
آجرنوبهار کیلومتر  ایلخچی  ذرشهر ندارد  0کد پستي: 5358143656 04110000000
آجر حقيقت کیلومتر  جاده ذرشهر ایلخچی ندارد  0000کد پستي: 5358143656 041104123322
حقيقت نو جاده ذرشهر جاده جزیره اسلامی ندارد  0000کد پستي: 5358147765 041100000000
آجري 110 نو کیلومتر جاده ایلخچی ذرشهر ندارد  0000کد پستي: 5358143617 041104123322
عدل برادران ایلخچی جاده ذر شهر جنب پل هوایی خاصبان ندارد  0000کد پستي: 5358143565 041104123323
آجر سفال ارک تبريز جاده صوفيان منطقه سنق- آجر سفال ارک تبريزکد پستي: 5369165588  
آجرسفال زارعی جاده صوفيان اراضي الوار سفلي منطقه سنق-آجرسفال زارعیکد پستي: 5143876786  
آجرفشاری و سفال وطن دوست شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151399 04109143130140
آجرفشاري شريفي زرين جاده تبریز صوفیان ، جاده تبریز صوفیان ، خیابان به طرف کوره آجر ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری شریفی زرینکد پستي: 5194151433 04132804570
آجرفشاري كبير جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق -آجر فشاری کبیر کد پستي: 5143876786 04132826314
آجرفشاري بهنام کجوار - خیابان امام خمینی - خیابان بطرف باغ معروف - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5363118411 04135554047
آجرفشاري بهنام نو باغ معروف - خیابان امام حسین - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5363165741 04134315374
آجر زيبا جاده صوفیان منطقه سنق اراضی الوار سفلی -آجر زیباکد پستي: 5469161311 0410000000
آجرجاويد الوارسفلی ، خیابان اصلی ، خیابان بطرف تبریز ، طبقه همکف ، واحد آجر جاویدکد پستي: 5369169724 04132425355
آجرسفال عدل جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق - آجرسفال عدلکد پستي: 5185788445 04132805208
آجرفشاري 22 بهمن شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151419 04132860372
آجرفشاري وطن خواه باغ معروف - روستای آجی چای - ندارد - کوچه ((ولایت)) - کوچه ((نجاری)) - طبقه همکفکد پستي: 5363165793 041-
آجر آذر خشت بخش مرکزی - روستا کجوار - کوچه باغ مایان - خیابان بطرف باغ معروف - ساختمان   - طبقه همکف - واحد 0کد پستي: 5363117658 04134312631
آجر فردوس تبریز ، مایان ، جاده مایان ، خیابان بعدازخط آهن ، کوره آجر پزی فردوس ، پلاک - ، طبقه همکفکد پستي: 5194873210 04132853128
آجر فشاری فکری خواجه خواجه ، جاده تبریز اهر ، 7 کیلومتر مانده به  ، شهرستان خواجه ، طبقه همکفکد پستي: 5399113111 04166854010
آجر سفال شمس آذربایجان شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) ، جاده تبریز صوفیان ، خیابان به طرف سهلان ، پلاک 2028 ، طبقه همکف ، واحد آجرسفال شمس آذربایجانکد پستي: 5194151379 04132425389
آجر شهرک شهرک پایین (شهرک قدیم ) ، کوچه اول آبادی ، پلاک - ، طبقه همکف ، واحد آجر شهرککد پستي: 5398131875 04144232348
آجر عبداللهي ذرشهر روستای قوشقرا ندارد  0000کد پستي: 5371196615 04110000000
آجر نزاکت جاده اهر خواجه جاده قلعه لر ندارد  00000کد پستي: 5399134541 09353669310
نزاكت نو خواجه جاده قدیم اهر تبریز جاده قلعه لر ندارد  0000کد پستي: 5145984431 041109143036
آجر خاصلو خاصلو - روستای تیمورلو - جاده ارومیه - خیابان (فردوسی) - جاده ((خاصلو-سرای ده)) - طبقه همکفکد پستي: 5373155896 04110000000
آجر فكري خواجه جاده قدیم اهر روستای گورچین ندارد  0000کد پستي: 5155774957 04110000000
آجرسفال نيمه اتوماتيك رسولي 6کیلومتری جاده جزیره اسلامی -آجرسفال نیمه اتوماتیک رسولیکد پستي: 5371155385 041124533362
آجري پائيز ایلخچی روبروی باغ کشاورزی ندارد  0000کد پستي: 5178635434 041104123322
آجرسفال شمس آذربايجان جاده صوفیان نرسیده به گمرک سهلان منطقه سنق جر سفال ندارد  0کد پستي: 5369164488 04110000000
آجربهشتي جاده ورزقان اول روستای بشیر ندارد  0000کد پستي: 5168653563 041100000000
آجرسفال نوبهار تبريز جاده صوفيان روبروي لامپ سازي آذر منطقه كوره هاي آجري سنق- آجر سفال نوبهار تبريز کد پستي: 5416715391 0413251440
آجر پزی صادقیان جاده اهر شهر خواجه  0کد پستي: 5157655813 04113304579
آجر فكري جاده  هفت کیلومتری خواجه به تبریز ندارد  0000کد پستي: 5157856888 041109149670
آجرفشاری بهنام جدید باغ معروف ، جاده باغ معروف ، جاده جاده قیرارس ، پلاک - ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری بهنام جدیدکد پستي: 5363159752  
آجر فشاری عمران قزلجه میدان ، خیابان اصلی جاده تهران ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری عمرانکد پستي: 5495151656 04136300114
آجر برادران قوام جاده تبریز صوفیان ، منطقه سنق  ، جاده (تبریزصوفیان) ، طبقه همکف ، واحد آجر برادران قوامکد پستي: 5194154113  
آجر بهروز جاده اهر  خواجه اول جاده ورزقان ندارد  00000کد پستي: 5399134611  
سهند تبریز جاده تبریز صوفیان ، سهلان ، جاده (تبریزصوفیان) ، پلاک 2028 ، طبقه همکفکد پستي: 5194151440 04132424994
آجرپزی توفارقان قوش قوا (قوشقوا) - روستای قبله داغی - کوچه جبارزاده - طبقه همکفکد پستي: 5378143572 04134233753
آجرماشینی رسولی سرین دیزج - روستای شورکات جنوبی - جاده جزیره اسلامی  - جاده کوره ها - طبقه همکف - واحد -کد پستي: 5357155538 04134533319
آجر حافظ نوجه ده - روستای تازه کند - کوچه جانبازان - خیابان فدائیان اسلام - طبقه همکفکد پستي: 5356163113  
تولیدی آجر سفال معراج جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - پلاک 2028 - طبقه همکف آجر سفال معراجکد پستي: 5194151421 04130000000
آجرفشاری آزادی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - پلاک 2028 - طبقه همکف آجر آزادیکد پستي: 5194151467  
آذر سفال تبریز جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - طبقه همکف آجر آذر سفال تبریزکد پستي: 5194151438 04132424636
آجرپویا خواجه - اصلی - بزرگراه جاده بطرف تبریز - بزرگراه جاده بطرف اهر - طبقه همکف آجر پویاکد پستي: 5399119991  
آجرسفال15 خرداد جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - طبقه همکف آجرسفال15خردادکد پستي: 5194151459  
آجری عمران نو گوگرچین (گورچین ) - روستای مواضع خان شرقی - کوچه گورچین - طبقه همکف آجر عمران نوکد پستي: 5399149719  
شرکت صنایع آجرماشینی ارسباران آذربایجان کلهور - روستای بزکش - خیابان (ورودی اصلی از طرف اهر) - طبقه همکف آجرماشینی ارسبارانکد پستي: 5451198101  
آجر صادقیان خواجه - اصلی - بلوار شهدا - خیابان به طرف نهند - طبقه همکفکد پستي: 5399138522 04133333465
بهنام تقی زاده باغ معروف - روستای آجی چای - جاده باغ معروف - جاده جاده قیرارس - طبقه همکف آجر بهنام تقی زادهکد پستي: 5363159750  
هفت الماس خواجه خواجه - اصلی - بلوار شهدا - خیابان به طرف نهند - طبقه همکفکد پستي: 5399138520  
تولید آجر خوشبین جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151449 04130000000
آذران سفال کیمیا شهرک صنعتی صنایع ساختمانی - روستای چله خانه - شهرک آیت اله  رفسنجانی - خیابان صنعت1 - خیابان دوم - طبقه همکفکد پستي: 5194184713  
آجر فروزان جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151447 04132424700
آجر زارع مزارع ممقان - روستای شهرک - ندارد -   - جاده (آذرشهر _ تبریز) - پلاک 2728 - طبقه همکف آجر زارعکد پستي: 5375171002  
آجر سفال زارعی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکف آجر سفال برادران زارعیکد پستي: 5194151431 04132424670
آجرسفال عالی نسب کردلر - روستای شورکات جنوبی - ندارد - کوچه فردوس - کوچه (یانیق) - طبقه همکف آجر عالی نسبکد پستي: 5358183875  
شرکت تعاونی 8421 بلوک سفالی تازه کند تازه کند - روستای تازه کند - جاده تازه کند - کوچه دهیاری - کوچه (صابری) - طبقه همکف کد پستي: 5356187477 04130000000
آجرفشاری حقیقت ایلخچی - امام - بلوار امام خمینی - خیابان 12 بهمن - پلاک 24 - طبقه همکفکد پستي: 5358144591 04133412267
آجرفشاری پیروز نو جاده تبریزآذرشهر - روستای لاهیجان - جاده تبریزآذرشهر - کوچه (صنعتی امام رضا) - کوچه صنعتی اشکان - طبقه همکفکد پستي: 5197151789  
آجر سفال مرمر جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151464  
آجر پزی دماوند جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151463 04134444444
آجر اطمينان آذرشهر جاده ذرشهر روستای قوشقرا ندارد  0000کد پستي: 5371153311 04110000000

پیشنهاد مدیر سایت

*برخی از مطالب شاخص سایت*
نصب ویندوز در محل

نصب ویندوز در محل

جهت مشاهده اطلاعات کامل گهی کلیک کنید

ارک میزبان

ارک میزبان

جهت مشاهده اطلاعات شغل کلیک کنید

مجموعه رستوران باختر

مجموعه رستوران باختر

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

حلمه سازاندا کی بود؟

حلمه سازاندا کی بود؟

جهت مشاهده متن کامل کلیک کنید

 طراحان باهر جوان بارمان تبریز،سامانه مشاغل تبریز (تمام حقوق این سایت و اطلاعات موجود در آن نزد مالک محفوظ بوده و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد)

این سایت در ساماندهی سایت های ایرانی ثبت شده و دارای نماد اعتماد می باشد.

مجوز تبریز 118