نام واحد صنفی آدرس تلفن
روفه گری خاقانی بازارچه کهنه  4کد پستي: 5179914835 04115260341
پرداخت فهمیده دارائی بازاز صادقیه سرای شاهزاده بزرگ طبقه فوقان 28کد پستي: 5184767734 04115246797
پرداخت قالي فهميده خ دارای بازار صادقیه سرای شاهزاده بزرگ طبقه فوقانی ندارد  28کد پستي: 5184767734 04115246797
پرداخت زني کريم پور بازار سرای ساهزاده بزرگ زیرزمین ندارد  20کد پستي: 5134767556 04115246920
برجسته زني پايدار خ مفتح بالاتر از میدان امام حسین ندارد  341کد پستي: 5144796793 04110000000
فرش فروشی خدایی  خیابان خاقانی-بازارچه کهنه-سرای طالقانیکد پستي: 5136957691  
پرداخت زنی میرزاخانی خیابان42متری-کوی شهید عباس زاده-فلکه رضوان شهرکد پستي: 5147764989  
پرداخت زنی محمودی  بازار صادقیه ، شاهزاده بزرگ ، زیرزمین اول ، کد پستي: 5134767735  
پرداخت قالی نجفی خاقانی-بازارچه رنگی-سرای برهانی-کد پستي: 5186938471  
پرداخت زنی خراطی تبریز ، چوستدوزان ، کوچه شهیدقربان زاده ، کوچه امام حسن ، پلاک 160کد پستي: 5186668769 09148264197
پرداخت قالی صادق میرزاخانی تبریز ، سه راه بهشتی ، کوچه شهید شریفی ، خیابان کوثرغربی ، پلاک 270 ، طبقه اولکد پستي: 5145915891 04132334549
پرداخت قالی صدقی تبریز ، راسته بازار ، کوچه صادقیه ،  شاهزاده بزرگ ، پلاک 28 ، طبقه همکفکد پستي: 5134767734 04135250760
پرداخت قالی تبریز ، پاسداران ، کوچه 6 متری اسلامی ، کوچه امام رضا ، پلاک 12 ، طبقه همکفکد پستي: 5147848533  
پرداخت قالی قربانی زاده تبریز - 42متری - خیابان شهید عباسزاده - زیر زمین خشکشوئی - طبقه منفی 1کد پستي: 5147769313 04132353647
پرداخت قالی صادق نژادی تبریز - خیابان استادجعفری(حجتی) - جنب کوچه شهید امینی - خیابان استادجعفری(حجتی) - پلاک 48 - طبقه همکفکد پستي: 5185683633 04132802981

 

 

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
دارکشی رزمی جاده سنتو  فیال بتن جنب قالیشوی ایران ندارد  5کد پستي: 5186913961 04110000000
تولیدی محمد زاده  تبریز ، 42متری ، نرسیده به در مانگاه ابوطالب  ، انقلاب  ، پلاک 8 ، طبقه همکفکد پستي: 5145733346 04132342438

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
آجرفشاري جام شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151439 04132510647
آجرفشاري پيمان کجوار ، جاده کجاباد ، جاده فرعی باغ معروف ، آجر فشاری پیمان ، طبقه همکفکد پستي: 5363133351 04134315374
آجرفشاري خوشكار شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151444 041-
ولي عصر (روشن) جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5369165186 041109144136
آجر سفال جاوید 1 جاده صوفیان اراضی الوار  سفلی ندارد  0کد پستي: 5369169131 04110000000
خوشبين نو جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5187616568 04110000000
آجر سپهر جاده صوفیان اراضی الوار سفلی  منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5416655391 04112510369
آجر فشاري آذر 2 جاده تهران روبروی شهرک کندرود جنب کوره ذر ندارد  0کد پستي: 5368118194 04110000000
آجرسفال متحد جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5173979314 04110000000
آجر سفال نيمه اتوماتيك دليري جاده صوفیان روبروی قهوه خانه سنق منطقه جرپزی های س ندارد  0کد پستي: 5193116171 04112510058
آجر سفال زرين جاده صوفیان منطقه سنق جر سفال زرین ندارد  0کد پستي: 5369165187 041109144174
آجرسفال نيمه اتوماتيك شهريار جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5143876786 041109143118
آجر سينا جاده صوفیان منطقه سنق ندارد  0کد پستي: 5369164947 04110000000
آجرسفال آفتابي آذرسهند جاده صوفیان جاده الوار منطقه سنق ندارد  00کد پستي: 5193116311 04112510988
آجرميرزائي گوگان اراضی روستای خاصلو ندارد  00کد پستي: 5164938863 041104115448
آجرفرد جاده قدیم اهر تبریز منطقه پل نهند ندارد  00000کد پستي: 5158718517 041104325163
اجرپل نهند تبريز جاده قدیم اهر پل نهند جرپل نهند تبریز ندارد  00000کد پستي: 5157873443 04113305154
آجر ممتاز نهند جاده اهر  خواجه پل نهند ندارد  00000کد پستي: 5154864513 041100000000
آجري اطمينان خواجه سه کیلومتری جاده قدیم اهر خواجه ندارد  0کد پستي: 5399114718 04110000000
آجر توحيد اعلا جاده اهر پل نهند ندارد  0کد پستي: 5137773554 041104325163
آجري طلوع تبريز جاده ذرشهر جاده جزیره اسلامی ندارد  0کد پستي: 5183867841 04110000000
آجر فشاري محمدي خواجه ، جاده قدیم اهر تبریز ، پل ، نهند ، طبقه همکفکد پستي: 5399138381 04110000000
آجر110 جاده ایلخچی ذرشهر جاده شللو ندارد  00000کد پستي: 5358143645 041104123322
عصرنو روستای سرین دیزج ندارد  00000کد پستي: 5371154491 041109143012
آجرفشاري سهند جاده کجاباد جر فشاری سهند ندارد  0کد پستي: 8156895541 04114316522
آجري سرين ديزج جاده تبریز ایلخچی بعد از شرکت درپاد ندارد  0کد پستي: 5356115798 04110000000
آجر آريا جاده ذرشهرایلخچی  اراضی بیگلو جرپزی ریا ندارد  0کد پستي: 5358177431 041104123323
آجر وشمگير سولوجه - روستای مواضع خان شرقی - جاده قدیم اهرتبریز - طبقه همکفکد پستي: 5399151755 04110000000
آجرنوبهار کیلومتر  ایلخچی  ذرشهر ندارد  0کد پستي: 5358143656 04110000000
آجر حقيقت کیلومتر  جاده ذرشهر ایلخچی ندارد  0000کد پستي: 5358143656 041104123322
حقيقت نو جاده ذرشهر جاده جزیره اسلامی ندارد  0000کد پستي: 5358147765 041100000000
آجري 110 نو کیلومتر جاده ایلخچی ذرشهر ندارد  0000کد پستي: 5358143617 041104123322
عدل برادران ایلخچی جاده ذر شهر جنب پل هوایی خاصبان ندارد  0000کد پستي: 5358143565 041104123323
آجر سفال ارک تبريز جاده صوفيان منطقه سنق- آجر سفال ارک تبريزکد پستي: 5369165588  
آجرسفال زارعی جاده صوفيان اراضي الوار سفلي منطقه سنق-آجرسفال زارعیکد پستي: 5143876786  
آجرفشاری و سفال وطن دوست شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151399 04109143130140
آجرفشاري شريفي زرين جاده تبریز صوفیان ، جاده تبریز صوفیان ، خیابان به طرف کوره آجر ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری شریفی زرینکد پستي: 5194151433 04132804570
آجرفشاري كبير جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق -آجر فشاری کبیر کد پستي: 5143876786 04132826314
آجرفشاري بهنام کجوار - خیابان امام خمینی - خیابان بطرف باغ معروف - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5363118411 04135554047
آجرفشاري بهنام نو باغ معروف - خیابان امام حسین - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5363165741 04134315374
آجر زيبا جاده صوفیان منطقه سنق اراضی الوار سفلی -آجر زیباکد پستي: 5469161311 0410000000
آجرجاويد الوارسفلی ، خیابان اصلی ، خیابان بطرف تبریز ، طبقه همکف ، واحد آجر جاویدکد پستي: 5369169724 04132425355
آجرسفال عدل جاده صوفیان اراضی الوار سفلی منطقه سنق - آجرسفال عدلکد پستي: 5185788445 04132805208
آجرفشاري 22 بهمن شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) - جاده تبریز صوفیان - خیابان به طرف کوره آجر - پلاک 0 - طبقه همکفکد پستي: 5194151419 04132860372
آجرفشاري وطن خواه باغ معروف - روستای آجی چای - ندارد - کوچه ((ولایت)) - کوچه ((نجاری)) - طبقه همکفکد پستي: 5363165793 041-
آجر آذر خشت بخش مرکزی - روستا کجوار - کوچه باغ مایان - خیابان بطرف باغ معروف - ساختمان   - طبقه همکف - واحد 0کد پستي: 5363117658 04134312631
آجر فردوس تبریز ، مایان ، جاده مایان ، خیابان بعدازخط آهن ، کوره آجر پزی فردوس ، پلاک - ، طبقه همکفکد پستي: 5194873210 04132853128
آجر فشاری فکری خواجه خواجه ، جاده تبریز اهر ، 7 کیلومتر مانده به  ، شهرستان خواجه ، طبقه همکفکد پستي: 5399113111 04166854010
آجر سفال شمس آذربایجان شهرک صنعتی 5 (س گ خارج ) ، جاده تبریز صوفیان ، خیابان به طرف سهلان ، پلاک 2028 ، طبقه همکف ، واحد آجرسفال شمس آذربایجانکد پستي: 5194151379 04132425389
آجر شهرک شهرک پایین (شهرک قدیم ) ، کوچه اول آبادی ، پلاک - ، طبقه همکف ، واحد آجر شهرککد پستي: 5398131875 04144232348
آجر عبداللهي ذرشهر روستای قوشقرا ندارد  0000کد پستي: 5371196615 04110000000
آجر نزاکت جاده اهر خواجه جاده قلعه لر ندارد  00000کد پستي: 5399134541 09353669310
نزاكت نو خواجه جاده قدیم اهر تبریز جاده قلعه لر ندارد  0000کد پستي: 5145984431 041109143036
آجر خاصلو خاصلو - روستای تیمورلو - جاده ارومیه - خیابان (فردوسی) - جاده ((خاصلو-سرای ده)) - طبقه همکفکد پستي: 5373155896 04110000000
آجر فكري خواجه جاده قدیم اهر روستای گورچین ندارد  0000کد پستي: 5155774957 04110000000
آجرسفال نيمه اتوماتيك رسولي 6کیلومتری جاده جزیره اسلامی -آجرسفال نیمه اتوماتیک رسولیکد پستي: 5371155385 041124533362
آجري پائيز ایلخچی روبروی باغ کشاورزی ندارد  0000کد پستي: 5178635434 041104123322
آجرسفال شمس آذربايجان جاده صوفیان نرسیده به گمرک سهلان منطقه سنق جر سفال ندارد  0کد پستي: 5369164488 04110000000
آجربهشتي جاده ورزقان اول روستای بشیر ندارد  0000کد پستي: 5168653563 041100000000
آجرسفال نوبهار تبريز جاده صوفيان روبروي لامپ سازي آذر منطقه كوره هاي آجري سنق- آجر سفال نوبهار تبريز کد پستي: 5416715391 0413251440
آجر پزی صادقیان جاده اهر شهر خواجه  0کد پستي: 5157655813 04113304579
آجر فكري جاده  هفت کیلومتری خواجه به تبریز ندارد  0000کد پستي: 5157856888 041109149670
آجرفشاری بهنام جدید باغ معروف ، جاده باغ معروف ، جاده جاده قیرارس ، پلاک - ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری بهنام جدیدکد پستي: 5363159752  
آجر فشاری عمران قزلجه میدان ، خیابان اصلی جاده تهران ، طبقه همکف ، واحد آجر فشاری عمرانکد پستي: 5495151656 04136300114
آجر برادران قوام جاده تبریز صوفیان ، منطقه سنق  ، جاده (تبریزصوفیان) ، طبقه همکف ، واحد آجر برادران قوامکد پستي: 5194154113  
آجر بهروز جاده اهر  خواجه اول جاده ورزقان ندارد  00000کد پستي: 5399134611  
سهند تبریز جاده تبریز صوفیان ، سهلان ، جاده (تبریزصوفیان) ، پلاک 2028 ، طبقه همکفکد پستي: 5194151440 04132424994
آجرپزی توفارقان قوش قوا (قوشقوا) - روستای قبله داغی - کوچه جبارزاده - طبقه همکفکد پستي: 5378143572 04134233753
آجرماشینی رسولی سرین دیزج - روستای شورکات جنوبی - جاده جزیره اسلامی  - جاده کوره ها - طبقه همکف - واحد -کد پستي: 5357155538 04134533319
آجر حافظ نوجه ده - روستای تازه کند - کوچه جانبازان - خیابان فدائیان اسلام - طبقه همکفکد پستي: 5356163113  
تولیدی آجر سفال معراج جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - پلاک 2028 - طبقه همکف آجر سفال معراجکد پستي: 5194151421 04130000000
آجرفشاری آزادی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - پلاک 2028 - طبقه همکف آجر آزادیکد پستي: 5194151467  
آذر سفال تبریز جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - طبقه همکف آجر آذر سفال تبریزکد پستي: 5194151438 04132424636
آجرپویا خواجه - اصلی - بزرگراه جاده بطرف تبریز - بزرگراه جاده بطرف اهر - طبقه همکف آجر پویاکد پستي: 5399119991  
آجرسفال15 خرداد جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - طبقه همکف آجرسفال15خردادکد پستي: 5194151459  
آجری عمران نو گوگرچین (گورچین ) - روستای مواضع خان شرقی - کوچه گورچین - طبقه همکف آجر عمران نوکد پستي: 5399149719  
شرکت صنایع آجرماشینی ارسباران آذربایجان کلهور - روستای بزکش - خیابان (ورودی اصلی از طرف اهر) - طبقه همکف آجرماشینی ارسبارانکد پستي: 5451198101  
آجر صادقیان خواجه - اصلی - بلوار شهدا - خیابان به طرف نهند - طبقه همکفکد پستي: 5399138522 04133333465
بهنام تقی زاده باغ معروف - روستای آجی چای - جاده باغ معروف - جاده جاده قیرارس - طبقه همکف آجر بهنام تقی زادهکد پستي: 5363159750  
هفت الماس خواجه خواجه - اصلی - بلوار شهدا - خیابان به طرف نهند - طبقه همکفکد پستي: 5399138520  
تولید آجر خوشبین جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151449 04130000000
آذران سفال کیمیا شهرک صنعتی صنایع ساختمانی - روستای چله خانه - شهرک آیت اله  رفسنجانی - خیابان صنعت1 - خیابان دوم - طبقه همکفکد پستي: 5194184713  
آجر فروزان جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151447 04132424700
آجر زارع مزارع ممقان - روستای شهرک - ندارد -   - جاده (آذرشهر _ تبریز) - پلاک 2728 - طبقه همکف آجر زارعکد پستي: 5375171002  
آجر سفال زارعی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکف آجر سفال برادران زارعیکد پستي: 5194151431 04132424670
آجرسفال عالی نسب کردلر - روستای شورکات جنوبی - ندارد - کوچه فردوس - کوچه (یانیق) - طبقه همکف آجر عالی نسبکد پستي: 5358183875  
شرکت تعاونی 8421 بلوک سفالی تازه کند تازه کند - روستای تازه کند - جاده تازه کند - کوچه دهیاری - کوچه (صابری) - طبقه همکف کد پستي: 5356187477 04130000000
آجرفشاری حقیقت ایلخچی - امام - بلوار امام خمینی - خیابان 12 بهمن - پلاک 24 - طبقه همکفکد پستي: 5358144591 04133412267
آجرفشاری پیروز نو جاده تبریزآذرشهر - روستای لاهیجان - جاده تبریزآذرشهر - کوچه (صنعتی امام رضا) - کوچه صنعتی اشکان - طبقه همکفکد پستي: 5197151789  
آجر سفال مرمر جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151464  
آجر پزی دماوند جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - سهلان - جاده (تبریزصوفیان) - کوچه (آجرپزی) - طبقه همکفکد پستي: 5194151463 04134444444
آجر اطمينان آذرشهر جاده ذرشهر روستای قوشقرا ندارد  0000کد پستي: 5371153311 04110000000

 

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
قالیبافی حیدری باغ معروف - روستای آجی چای - فلکه اول نبش میدان امام حسین (ع) - قالیبافی حیدری - طبقه همکفکد پستي: 5363166171  
فرش زارع خیابان کوثر شرقی خیابان ش ذاکری روبروی کافه عزت جنب86کد پستي: 5144945486 04112307349
تولید فرش منجم اول حجتی جنب تالار خوشبین  30کد پستي: 1986848539 04112800140
  کوثر کوثر شرقی  1کد پستي: 5144918446 04112362966
ندارم پاسداران شهید ابراهیم زاده شهید مطهری 29کد پستي: 5147734343 04112608265
فرش شالي خ حجتی بلوار معلم محله ایپچیلر روبروی افه فیروز  ش ندارد  15کد پستي: 5186916351 04112874556
فرش خواجه خ عباسی خ بهشتی خر ده متری اول ندارد  12کد پستي: 5155763465 04110000000
تولید فرش ستاری فرد خ قدس خ قطران شمالی بالاتر از بیمه تامین اجتماعی شعبه 2طبقه زیرزمینکد پستي: 5183683346 04130
فرش سرخی پاسداران شهید مدنی ده متری طا جنب بکد پستي: 5148673457 04112606693
------- خلجان محله بالا  000کد پستي: 5364117185 04114305480
تولیدی رضاپور منتظری جنب گورستان بقائیه کوی زمزم- راه آب 5کد پستي: 5164919478 04115249297
مبل شوئي فرخي خ ش قره باغی نرسیده به میدان تلاش روبروی دربند شفق ندارد  27کد پستي: 5145873449 04110000000
توليدي رضاپور خ منتظری جنب گورستان بقایه وی زمزم راه ب ندارد  0کد پستي: 5164919478 04112332432
فرش اسمي زاده  مقدم خ پاسداران اول  ش پورابر ندارد  4کد پستي: 5148674516 04112605675
توليد فرش حضرتي اويلق شهر ارم منطقه نه پاین تر از درمانگاه  متری اول ندارد  1302کد پستي: 5678786490 04112305855
فرش خ مفتح خ قره باغی  ش شریفی  ش عباس زاده ندارد  5کد پستي: 5146893651 04112338745
فرش خ  متری فیضیه  ش باباجهانی نبش  دیزج زیرزمین ندارد  25کد پستي: 5185847141 04110000000
تولید فرش رضازاده دلالی اناخاتون ایستگاه اخر روبروی تاسی عقاب ندارد  0کد پستي: 5189111849 04110000000
قالیشوئی نجفی سه راهی فرودگاه خر  سولماز  تبریز ندارد  3کد پستي: 5186678798 04112865038
فرش لطفي اول ارم بهمن اباد نرسیده به پارتمانهای میلاد ندارد  320کد پستي: 5147695545 04112304085
فرش خوانچه پري خ مفتح خ ش شریفی   امیر دوم ندارد  7کد پستي: 5146893711 04112672903
فرس سرخي خ پاسداران  ش مدنی  متری  طالقانی روبروی نان بربری ندارد  0کد پستي: 5148673457 04112606693
فرش ياري خ انقلاب روبروی بان ملی  اسلامی ندارد  3889کد پستي: 5145944633 04110000000
فرش اسماعيلي خر خ مفتح  ش صدیق بالاتر از مسجد ندارد  69کد پستي: 5144837168 04110000000
فرش رضائيان پاسدراران پشت پارتمانهای میخ  شباف ندارد  80کد پستي: 5148633958 04110000000
فرش فرجي دنگاه خ انقلاب دبیرستان باقرالعلوم صدمتر بالاترا ز مسجدم ندارد  51کد پستي: 5144964969 04110000000
فرش بي مانند سردرود خ شهریار  ستارخان  جنا بن بست طنین ندارد  11کد پستي: 5361651874 04114214491
فرش شالي خ حجتی بلوار معلم محله ایپچیلر روبروی افه فیروز  ش ندارد  15کد پستي: 5186916351 04112874556
فرش شالي خ حجتی بلوار معلم محله ایپچیلر روبروی افه فیروز  ش ندارد  15کد پستي: 5186916351 04112874556
فرش حسين زاده خ پاسداران فله اطبس پاین تر از حمام گلستان ندارد  20کد پستي: 5148654733 04110000000
فرش عليپور فرد خ وثر غربی پاین تر از مسجد صاحب الزمان عج نرسیده ب ندارد  0کد پستي: 5145915431 04110000000
فرش ابراهيمي خ مفتح خ شهیدان لیلابی  ش وطن پرست ندارد  186کد پستي: 5145799658 04110000000
تالو فرش عالي نسب خ حجتی وچه علی سیاهپوش وچه نانوا ندارد  225کد پستي: 5186619914 04112841198
فرش حسن زاده خ ش قره باغی نرسیده به میدان امام حسین دربند نعمت ندارد  2117کد پستي: 5146973443 04112357528
فرش تقي زاده خ  متری فیضیه غربی  ش سربازی شریعتی اول ندارد  51کد پستي: 5185854671 04110000000
قالیبافی نسودی خ بهار اره گر  ش غفاری ندارد  65کد پستي: 5184847831 04112860218
فرش رونقي میدان یه دان پاساژ ستارخان ندارد  81کد پستي: 5146655586 04110000000
فرش نظام خ ش منتظری نرسیده به اتوبان نبش وی جماران زیزمین ندارد  5کد پستي: 5165948474 04110000000
فرش حق دوست روستای لیقوان بالاتر از مسجد جامع خ نصر ندارد  985کد پستي: 5366184985 04116326419
فرش عبادي روبروی شهر رضوان شهر  متری فردوس جنوبی  بهرامی ندارد  75کد پستي: 5147636698 04110000000
فرش جوادپور یه دان خ پاسداران  محمد شباف روبروی  پ ندارد  0کد پستي: 5148938459 04112614437
فرش طاهرزاده خ زادی خ لاله  متری فلاح نژاد جنب پ ندارد  0کد پستي: 5175916151 04114765896
فرش مقدم خ ش قره باغی  مسجد المهدی جنب غذاخوری المهدی ندارد  37کد پستي: 5146996133 04112601683
فرش اکبرزاده خ پاسداران ایستگاه پل زیرزمین دندان پزشی جوان ندارد  0کد پستي: 5147734431 04112609187
فرش بالغ روستای بیرق خ امام ندارد  784کد پستي: 5366173744 04116316122
فرش عظيم زاده خ شهید باری خ بهاران ندارد  12کد پستي: 1467974111 04110000000
امینی مارالان کوی حاج کاظم خ پرورش شهید جاوید جباری 18کد پستي: 5165854888 04115456957
عیوضی شهید قره باغی کوی شهید پیری اسلامی 2 3/5کد پستي: 5145953861 04112349708
قالي بافي ابريشم آزادی کوی شهید قاضی طباطبائی  230کد پستي: 5164793383 04115421124
کارگاه فرش همت جو خیابان عباسی سیلاب قوشخانه کوچه ایرانی زاده 6/6کد پستي: 5153854656 04110
پور كرامت انتهای خیابان طالقانی کوی امام رضا 16 متری ملکی 10کد پستي: 5164869545 04115414505
گارگاه بخشی انقلاب عباسزاده ملالار 21  1 1کد پستي: 5147633638 04112337655
قالی بافی سهند خیابان پاسداران حیدر اباد شهید پور احمد 12کد پستي: 5148634878 04112305652
تولیدی فرش دستباف سلطانی روستای الوار شهرک جمالی نیلوفر سه  99کد پستي: 5146953463 04112525012
فاقد قره باغی کوی عزتی  73کد پستي: 5187614493 04112331814
قالی بافی گلزاری پاسداران اول 10 متری طالقانی کوچه پوراکبری روبروی مسجد علی اکبر  8کد پستي: 5148638631 04116586312
تولیدی بالایی عباسی شهید رجایی -8متری ریاضی-کد پستي: 5155646681 04116588721
ندارد خیابان شهید قره باغی-روبه روی آپارتمان های ماهان -کوچه قم تپه-کد پستي: 5146843852 04132662391
قالیبافی دوستی تبریز - خیابان مفتح - خیابان امامدوست - کوچه مشکعنبری - جنب پلاک103کد پستي: 5145743163  
تولیدی باامید افشرد خیابان42متری-میدان امام حسین-8متری حسن زادهکد پستي: 5147747677  
تولیدی رضایی رضوانشهر-18متری رضوان-پائین تراز بایرام عامل-دربندجلیلی-پ2کد پستي: 5147748733  
تولیدی عالی نسب ستار خیابان راه آهن-اول کوی حافظ-دست چپ-اولین کوچهکد پستي: 5183914933  
تولیدی اسماعیل زاده خیابان آزادی-خیابان ابوذر-12متری شهید مطهری-طبقه همکف کد پستي: 5175639583  
تولیدی فتحی افشرد یکه دکان-کوی موسوی-کد پستي: 5146833416  
تولیدی باقری شهرک شهیدچمران-کوچه وحدت-بن بست گلچین-پ14کد پستي: 5179946771  
تولیدی محمدی خیابان پاسداران-10متری طالقانی-کوچه حضرت ابوالفضلکد پستي: 5148643643  
تولیدی بالازاده خیابان منتظری-20متری-کوچه شهیدارشدی-طبقه4کد پستي: 5164936954  
تولیدی معصومی خیابان مفتح-کوی شربت زاده-کوی شهیدپیریکد پستي: 5145885373  
تولیدی یوسفیان خیابان انقلاب-بالاترازبانک ملی-ایستگاه ادریس-کوچه بن بست قراخانلو-طبقه زیرزمین-کد پستي: 5147693311  
تولیدی اسدی عبدالجبار خیابان شهید رجایی-42متری توانیر-جنب مسجد امام خمینی(ره)-کد پستي: 5155657493  
تولیدی اسدی خیابان-منجم-چوستدوزان-کوی خرازی-کد پستي: 5186669618  
تولیدی پیرایه جو خیابان منچم-چوستدوزان-کوی خرازی-طبقه همکف کد پستي: 5186638364  
تولیدی امیرکاظمی شهرک شهیدچمران-خیابان امام-کوچه تعاون-کد پستي: 5179931120  
تولیدی کریمزاده محمودی  خیابان شهید قره باغی ،کوی شهید قانع ،روبروی مسجد امام حسین (ع)،پلاک 50کد پستي: 5146897494  
سهند  خیابان حجتی -محله لا که دیزج -کوی اذربایجان -طبقه همکف کد پستي: 5185888116  
تولیدی مختاری خیابان آزادی-پشت ساختمان سنگی-بالاتراز تاکسیرانی-15متری ولیعصر-نبش 12متری اسلامی-پ8/195کد پستي: 5175736177  
تولیدی عباس پور خیابان شهید منتظری-آخرعزیزآباد-جنب ایرانسلکد پستي: 5165711111  
تولیدی صادق زاده خیابان کوثرشرقی-کوچه شهیدعلی باقری-کد پستي: 5144956316  
تولیدی سرداری فلکه انقلاب--42متری-کوثرغربی-جنب مسجد قباد-کد پستي: 5145978141  
تولیدی بابایی قزلجه خیابان حافظ-روبه روی داروخانه لقمان-کوچه سیدحسینی-بن بست فرمان برکد پستي: 5165884343  
تولیدی لطفی خ42متری-کوی شهیددهقان-کوچه محمدیه-کد پستي: 5147695719  
تولیدی جعفرپور شهرک ارم-کوی المهدی-12متری دوم-کد پستي: 7493651479  
تولید فرش دستباف پل شهرک ارم-خیابان کوثر شرقی-کوچه حاج حسن بزاز-کد پستي: 5145776849  
تولیدی دیاری افشرد آناخاتون-18متری جنوبی-جنب مشاور املاک افشردیکد پستي: 5189161479  
فرش محمودی خ انقلاب روبروی بانک ملی اول کوچه اسلامی دربند فرعی خیامکد پستي: 5146987911  
فرش اقبال روستای ورنق روستای بالاکد پستي: 5364151195  
فرش قاسمی اول قطران کوی فاطمی دربند مدرسه کوچه شش متری قاعمکد پستي: 5173854345  
فرش رونقی میدان یکه دکان پاساژ ستارخانکد پستي: 5146655586  
تولیدی اسمی زاده مقدم پاسداران اول کوچه پوراکبرکد پستي: 5147638959  
تولیدی رضائیان خ پاسداران پشت آپارتمانهای میخک کوچه کشبافکد پستي: 5148633958  
تولیدی لطفی اول ارم بهمن آباد نرسیده به آپارتمانهای میلادکد پستي: 5147696898  
تولیدی  خوانچه پری خ مفتح خ شریفی کوچه امیر دومکد پستي: 5146893711  
تولیدی اسماعیلی آخر خ مفتح کوچه شهید صدیق بالاتر از مسجدکد پستي: 5144837168  
تولیدی علی پور فرد وثر غربی پایین تر از مسجد صاحب الزمان نرسیده به میدان امام حسینکد پستي: 5146654985  
تولیدی بی مانند سردرودی سردرود خ شهریار کوی ستارخان کوچه جنت بن بست طنین کد پستي: 5361651874  
تولیدی فرجی دنگاه خ انقلاب پشت دبیرستان باقرالعلوم 100متر بالاتر از مسجد موسی بن جعفر پلاک 51کد پستي: 5144964969  
تولیدی حسین زاده حیدرآباد پاسداران ایستگاه آخر پایین تر از گرمابه گلستانکد پستي: 5198276820  
تولیدی حسین زاده شالی حجتی بلوار معلم محله ایپکچیلر روبروی کافه فیروز کوچه شبنمکد پستي: 5186916351  
تولیدی چاهی بیرق خ طالقانی نرسیده به اخر طالقانی کوچه سنگ تراشانکد پستي: 5164653377  
تولیدی برزگر خ حجتی کوچه سهراب بخشی اخر کوچه مینا سمت راستکد پستي: 5185889563  
تولیدی گلمحمدی جوانان گروه میدان ستارخان پارک قم تپه روبروی مدرسه صدیقه کبریکد پستي: 5146848397  
تولیدی سخندان سردرود خ امام نرسیده به رستوران جلالی بن بست مسرتکد پستي: 5361651355  
تولیدی علی پور پایدار مفتح بالاتر از میدان امام حسینکد پستي: 5144796793  
تولیدی سیدپور خ انقلاب اول خلیل اباد کوی دوستیکد پستي: 5146897816  
تولیدی محمدزاده قره باغی کوی قانع جنب فروشگاه جعفریکد پستي: 5146847393  
تولیدی لطفعلی زاده مارالان باغ حاج کاظم کوچه جباریکد پستي: 5165854888  
تولیدی امیدوار انرجان روستای انرجان کوچه نوریکد پستي: 5364153668  
تولیدی لندرودی خ پاسداران جنب غذاخوری تبریزنو کوچه پوراکبریکد پستي: 5148638546  
تولیدی مهدی پور 42متری کوچه حسن زاده دربند خدابخشکد پستي: 5147615563  
تولیدی حسن پله خلجان محله بالا کوچه خواجه محمد جنب پلاک 3/182کد پستي: 5364136845  
تولیدی غائبی سه راه فرودگاه جاده مرند 12متری وحیدیکد پستي: 5186617151  
تولیدی عبدالهی خیابان انقلاب-کوچه شهیدخلیل دهقان-پایین ترازمسجد امام رضا(ع)کد پستي: 5147613916  
تولیدی ایمانی خ مفتح خ لیلابی پلاک 60کد پستي: 5145753151  
تولیدی اختری پور خلجان خ ازادی کوی توحیدکد پستي: 5364116339  
تولیدی عابدینی شهرک چمران ایستگاه اخر 6متری بهشتیکد پستي: 5179835871  
تولیدی هوشمند خ پاسداران پشت اپارتمانهای میخک کوچه کشبافکد پستي: 5679121298  
تولیدی ابراهیمی چهارراه عباسی کوچه رجائی 10متری اذریکد پستي: 5155653345  
تولیدی میرزائی شهرک چمران کوی مهران کوچه پایدارکد پستي: 5179936673  
تولیدی یوسف زاده قره باغی کوچه ابوریحانکد پستي: 5145996884  
تولیدی شقاقی ترکه داری خ عباسی اول احمداباد 10متری مولاکد پستي: 5145996884  
تولیدی اصلانی اویلق فرودگاه کوچه میهن 3کد پستي: 5146933691  
تولیدی فوری باشسیز لاله میدان شهدای لاله کوچه صفاکد پستي: 5176713488  
تولیدی محمدزاده قره باغی کوثر غربی جنب تاکسی تلفنی فدککد پستي: 5145954681  
تولیدی رستم زاده ایده لو 10متری جاوید روبروی لواش پزی برزگرکد پستي: 5153939565  
تولیدی اقبال وره نقی بالاتر از خلجان روستای وره نقکد پستي: 5364151177  
تولیدی زمانی 42متری بهمن اباد کوچه اول محمودیهکد پستي: 5679904551  
تولیدی دهقان نژاد پاسداران دربند مسجد رسول اله اول کوچه شهریارکد پستي: 5678782924  
تولیدی رمضانی عباسی سیلاب قوشخانه بالاتر از احمداباد ایستگاه سوم کد پستي: 5153848391  
تولیدی فرش فروش امامیه اول خ معراج کوچه حکیم نظامی 8متری دومکد پستي: 5164843568  
تولیدی شیخی آخر عباسی کوچه شیرسوارکد پستي: 5156734851  
تولیدی ایلداری فیروزسالاری خ استادجعفری ایستگاه لاکه دیزج کوی ابوذر روبروی مسجد مطهریکد پستي: 5186936595  
تولیدی والاناصرسردرودی سردرود خ امام جنب پمپ بنزینکد پستي: 5361846668  
فرش سیفی شهرک ارم روبه رویمنطقه 4 پشت مدرسه رو به روی شهرداری کد پستي: 5146895831  
فر ش قلی زاده  چهار راه لاله میدان امام حسین خ ابوذر جنب کوچه رجاییکد پستي: 5175614583  
فرش رزم آرا تبریز خ عباسی خ شهید رجایی (یوسف آباد)10متری ناصریکد پستي: 5155663784  
فرش صمدی خ خلیل آباد کوچه موسی ابن جعفر کوچه اسلامی پ45کد پستي: 5144964359  
تولیدی عظیم زاده اسفنجانی خیابان لاله-12متری فلاح نژاد-کد پستي: 5175633883  
تولیدی باحجب خ عباسی 10 رنجبری آخر کوچه پ28کد پستي: 5155847535  
فرش بهمنی خ منتظری بالای سد کوچه ش داداشیکد پستي: 5164946916  
فرش جعفریان شهرک ارم خ معلم نبش 18 متری شفا پ2کد پستي: 5147687467  
فرش نامور خ 42 متری بهمن آباد اخرای صفر اغازچی کوچه علیزادهکد پستي: 5147617784  
فرش قصیدی  خلجان ، شهرک خلجان  ، کوی شهریار  ، . ، پلاک 3/768 ، طبقه همکفکد پستي: 5364135868 09148646469
فرش رستم زاده تبریز ، جاده مایان - ، الوارسفلی ، شهرک شهیدجمالی ، پلاک 221 ، طبقه - ، واحد غربیکد پستي: 5184983933 09380687377
تولیدی فرضی خواجه تبریز - یوسف آباد - کوچه سیف اله لواش پز - کوچه صفا 1 - پلاک 145 - طبقه اولکد پستي: 5155649346  
تولیدی شعارنوبری مقصودیه جنب املاک مظلومی پلاک 107کد پستي: 5137775685  
فرش نور آذر  یکه دکان ش قره باغی سه راه بهشتی کوچه نعمت پور کد پستي: 5146973355  
فرش وطن دوست اخمقیهمیدان قاضی دربند شرکت تعاونی سمت راست کوچه دوم پ6کد پستي: 5179933336  
فرش ارفعی  اخونی18 متری شهید شریفی کوچه دهم پ10کد پستي: 5179833544  
فرش فتحعلی پور تبریز سردرود خ امام ایستگاه بهار کوی قاضی بن بست یاسمن پ18کد پستي: 5361674891  
تولیدی محمدی خ انقلاب پایین تراز توسعه ارم بهمن آباد-کوچه دوم ش علیزادهکد پستي: 5146645556  
تولیدی نظامی دوست تبریز ، بلوار منجم ، اول شهید حدادزاده ، خیابان شهید حدادزاده ، پلاک 42 ، طبقه زیرزمینکد پستي: 5186635535  
تولیدی رحیمی خلجان محله بالا اول کوی شهریار روبروی فیلترسازیکد پستي: 5971933517  
فرش برقی 4 راه عباسی آخر خیابان شهیدرجائی کوچه  سعیدآباد کد پستي: 5155664391  
فرش احمدی دینور خ حجتی ایستگاه نجار آباد خ ش سربازی 6 متری اول شریعتی پ6کد پستي: 5185854357  
فرش اختیاری خ دارائی کوچه مجتهدلر پاساژ صنایع دستی امیریه طبقه بالا همکف پ25کد پستي: 5134934686  
تولیدی زعفرانچی بکر  تبریز - بلوار استاد شهریار - کوچه حسن (12 فروردین ) - بن بست 14 معصوم-بن 1 - پلاک 24 - طبقه همکفکد پستي: 5156936853 04136562853
فرش فاطمی  تبریز - ایپکچیلر - کوچه شبنم - کوچه فاطمی - پلاک 1 - طبقه همکفکد پستي: 5186918463 09146296571
تولیدی نجان  تبریز - بلوار استاد شهریار - کوچه حسن (12 فروردین ) - بن بست 14 معصوم - پلاک 28 - طبقه اولکد پستي: 5156936797 04136562853
تولیدی حق دوست شیروانه ده  تبریز ، منبع ، کوچه شهیدان ترکمن زاده ، خیابان ثقه الاسلام شمالی ، طبقه -1کد پستي: 5143843164 04132333466
تولیدی سید احمد فاطمی  تبریز ، خیابان شهید قره باغی- ، کوثرغربی-نرسیده به مسجد امام محمدباقر- ، نبش کوچه شهیدحیدری- ، پلاک 311 ، طبقه زیرزمینکد پستي: 5145983644 04132354996
فرش احمدی تبریز ، خیابان عباسی ، یوسف آباد ، کوچه سعیدآباد- ، پلاک 4 ، طبقه همکفکد پستي: 5155663143 04136577403
تولیدی قربانی دوسته شا تبریز ، خیابان مفتح- ، کوچه شهید شریفی ، کوچه سیدتوکلی اول ، پلاک 1 ، طبقه -کد پستي: 5146894146 04132335427
تولیدی میر مهدی زاده  تبریز ، عباسی-شهید رجایی ، خیابان 24 متری شفیع زاده ، بن بست شهید جلیلی ، پلاک 7/163 ، طبقه همکفکد پستي: 5155657160 04136560629
تولیدی زارعی  تبریز ، رواسان ، خیابان اندیشه ، پشت انبارسلمان سلمان ، پلاک 25 ، طبقه همکفکد پستي: 5179774153 04134240101
تولیدی رضایان  تبریز ، خ عباسی  ، یوسف آباد  ، 18متری فخی نیا 12متری جانبازان  ، پلاک 5 ، طبقه همکفکد پستي: 5155644460 04136572013
قالیبافی پورمحرم اوغلی ، اوغلی- ، 8متری دوم رضایی- ، -- ، پلاک 1 ، طبقه همکفکد پستي: 5189115851 04132692170
فرش صمدی تبریز ، عباسی ، 18متری انقلاب ، کوچه شهید مدنی ، پلاک 1 ، طبقه همکفکد پستي: 5155838186 04136564808
عنوان قاسم زاده  تبریز ، 42متری -انقلاب- ، کوچه شهیدنجفی ، پشت مدرسه خدیجه کبری ، پلاک 61 ، طبقه همکفکد پستي: 5147686736 04136689300
تولیدی طیبی  تبریز ، خیابان بهار ، روبه روی مسجد علوی ، کوچه صفا-بن بست موحد ، پلاک 11 ، طبقه اولکد پستي: 5184764635 04134415966
تولیدی خیاط بی نظیر تبریز ، خیابان شمس تبریزی  ،  خیابان گرو  ، مسجد حاجی آقا بابا ، پاساژناصری  ، پلاک 10 ، طبقه همکفکد پستي: 5144793113 04133364748
تولیدی اصغری زینجناب تبریز - خ آزادی - خ ملت - خیابان ولیعصر - پلاک 40 - طبقه اولکد پستي: 5175768317 04134792689
صمدی  تبریز ، آخر عباسی ، کوی شهید شیر سوار  ، جنب حسینیه  ، پلاک 128 ، طبقه همکفکد پستي: 5156736383 09371408835
فرضی  تبریز ، خ عباسی شهید رجایی  ، شهید شفیع زاده  ، کوچه سیف الدین اله لواشپز ، پلاک 99 ، طبقه همکفکد پستي: 5155649345 09146592563
فضایلی  تبریز ، خیابان پاسداران ، خیابان لاله های سرخ ، جنب لواش پزی ، طبقه همکفکد پستي: 5148633419 09146541506
قالیبافی جبارزاده  تبریز ، خیابان 42 متری  ، کوی عباسزاده -کوچه فرهنگ  ، بن بست فرهنگ  ، پلاک 893 ، طبقه اولکد پستي: 5146954597 09142336493
تولیدی صادق زاده  تبریز ، خ قدس  ، کوی شهید برگی  ، نبش کوچه همایون سیدی  ، پلاک 147/1 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5184633731 09149122719
تولیدی عبدالهی  تبریز ، خیابان 42متری ، انقلاب  ، کمیته 5 سابق  ، پلاک 4/873 ، طبقه همکفکد پستي: 5147768197 09142487294
تولیدی جوان تبریز ، خیابان فلسطین  ، میدان کاه  ، اول کوچه حقیقت ، پلاک 42 ، طبقه همکفکد پستي: 5135713158 09141149702
تولیدی یحیوی  تبریز ، خیابان پاسداران ، 24متری اطلس ، کوچه لاله های سرخ ، پلاک 4 ، طبقه همکفکد پستي: 5148648567 09148441200
تولیدی پور عطا  تبریز ، خیابان سرباز شهید  ، خیابان وحدت ، کوی شهید نادری  ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 5143647161 09143046145
فرش دادرسی تبریز ، نرسیده به سجادیه  ، کوی شهید داداشی (شمس سابق ) ، در بند امیر خیابانی  ، پلاک 28 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5168619919 09143153848
تولیدی عبد سنجران  تبریز ، آخر خیابان حجتی  ، پایین تراز بلوار معلم  ، محله ایپکچیلر , کوچه مسجد  ، پلاک 41 ، طبقه همکفکد پستي: 5186915661 09148668985
تولیدی غفوری متنق  تبریز ، مارالان ، عطارنیشابوری-کوچه زیبا ، نرسیده به میدان پیشقدم ، پلاک 9 ، طبقه همکف ، واحد شمالیکد پستي: 5165747887 09141070531
قالی باف  راسخی تبریز ، پل ارم ، 16 متری شهید مدنی  ، کوچه  ششم ، پلاک 21 ، طبقه همکفکد پستي: 5147673262 04135235989
تولید فرش مجید صفر پور  تبریز ، خیابان پاسدران  ، خیابان شهید ابراهیم پور  ، میدان امام حسین ( ع)  ، پلاک 12 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5147717465 09147697525
تولیدی حشمتی  مایان سفلی ، خیابان آزادی ، خیابان سبحان ، پلاک 5 ، طبقه همکفکد پستي: 5369116000 04136911600
تولیدی جوادی  تبریز ، خیابان 18 متری فیضیه غربی  ، اول خیابان شهید سربازی  ، کوچه خیام  ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 5185878565 04132841994
تولیدی افشان کجابادی  تبریز ، خیابان بهار  ، کوی صفا  ، جنب لواش پزی قلی زاده  ، پلاک 65 ، طبقه اولکد پستي: 5184748351 04134446067
تولیدی محمدی  تبریز ، خیابان انقلاب  ، ایستگاه بانک ملی - آخر کوچه مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ، بالای سنکگی یوسفی  ، پلاک 432 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5147694599 04132308583
تولیدی باقری مایانی  مایان سفلی ، روستای مایان سفلی  ، خیابان امام  ، محله دروازه ( چایکنار)  ، پلاک 26 ، طبقه همکفکد پستي: 5369115503 09149497302
تولیدی نجفی  تبریز ، خیابان مفتح  ، کوچه ملاحسن  ، کوچه شهید محمد علی فاتحی  ، پلاک 153 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5145838593 04132345327
تولیدی نجفی  تبریز ، حجتی ، خیابان استاد جعفری ، کوچه رسول فرهادی ، پلاک 99 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5186647414 09149967181
فرش تقی زادگان تبریز ، پاسداران ، پشت مغازه های مصلی  ، 18متری ریحان جنب  ، پلاک 66 ، طبقه همکفکد پستي: 5147857171 09143172846
تولیدی محرمی  تبریز ، سیلاب قوشخانه  ، احمد آباد  ، کوچه شهیدناموری ، پلاک 40 ، طبقه همکفکد پستي: 5153884795 09144102039
تولیدی آل طه  شیخ حسن ، جاده آذرشهر -روستای شیخ حسن  ، شهرگلسار ، کوچه گلدشت ، پلاک واحد 28 ، طبقه همکفکد پستي: 5361145870 09371668065
فرش محمدی سردرود ، سردرود  ، خیابان امام خمینی  ، کوی حافظ  ، پلاک 12/42 ، طبقه همکفکد پستي: 5361643177  
فرش رهنما  تبریز ، خیابان شهیده قره باغی  ، کوی شهید قانع پور  ، . ، پلاک 24 ، طبقه همکف کد پستي: 5146869563 09148743919
تولیدی سلوکی  تبریز ، خیابان لاله  ، خیابان محمد نژاد   ، کوی گلچین  ، پلاک 233 ، طبقه همکف کد پستي: 5173913317 09143171641
تولیدی کاظمی مهر  تبریز ، خیابان مفتح  ، خیابان لیلابی  ، کوچه وطن پرست ,بن بست وطن پرست  ، پلاک 43 ، طبقه همکفکد پستي: 5145765777 09365641494
فرش پنجعلی تبریز ، شهرک اندیشه ، گلستان یکم ، جانبازان کوچه 5  ، پلاک جنب پلاک 12 ، طبقه همکفکد پستي: 5176936558  
تولیدی قلی پور  تبریز ، خیابان حجتی  ، در بند شهید صادقی  ، . ، پلاک 57 ، طبقه همکف کد پستي: 5186659131 09147847734
تولیدی سعادتی  تبریز ، ائل گلی ، آخر سهند  ، خیابان نفت ، پلاک 12 ، طبقه فوقانی کد پستي: 5168619899 09143064056
تولیدی برازنده  تبریز ، خیابان پاسداران  ، خیابان 10 متری طالقانی ، کوچه شکوفه غربی  ، پلاک 41 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5148638981 09147680119
تولیدی فرجی  باغ معروف - روستای آجی چای - . - خیابان مخابرات - خیابان گلستان 2 - طبقه .کد پستي: 5363151170 09143158895
تولیدی رستمی  تبریز ، آخر عباسی  ، 10متری رنجبر  ، کوچه شهید بهشتی  ، پلاک 25 ، طبقه 3کد پستي: 5155874961 09149150270
تولیدی نوید  تبریز ، خیابان 42 متری  ، اول پاسداران  ، کوچه اتحاد ، پلاک 4 ، طبقه همکفکد پستي: 5147717658 09148907945
تولیدی دهقانی  تبریز ، خیابان انقلاب ، روبروی مسجد ابوالفضل (ع) ، . ، پلاک 4/71 ، طبقه زیر زمین ، واحد غربیکد پستي: 5147613179 09141056839
تولیدی هادی  تبریز ، خیابان بهار  ، شهرک نظام پزشکی  ، فاز دوم  ، پلاک 647 ، طبقه همکف کد پستي: 5185986987 09143127459
فرش نظامیدوست تبریز ، خیابان منجم  ، کوی چوستدوزان  ، . ، پلاک 190 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5186669659  
تولیدی حسن پور نامی  تبریز ، سرباز شهید ، کوچه کمالی ، کوچه (مجلل پایین) ، پلاک 14 ، طبقه همکفکد پستي: 5136635854 09141149207
تولیدی عبداله زاده  باسمنج ، جاده باسمنج  ، اول نعمت آباد  ، روبروی مهران شهر , 8متری اول فردوس  ، پلاک 84 ، طبقه همکفکد پستي: 5366149996 09143192248
فرش جوابی تبریز ، اشرفی لاله  ، کوچه 12متری امام حسین ( ع)  ، کوچه 6متری اول  ، پلاک 6 ، طبقه زیرزمین کد پستي: 5175945698 09143085905
تولیدی نصراله زاده  سردرود ، خیابان امام  ، کوی شهید زمانی  ، . ، پلاک 23 ، طبقه همکفکد پستي: 5361765153 09141160340
فرش تبریز ، سیلاب قوشخانه  ، کوچه ملار قادر  ، . ، پلاک -208 ، طبقه همکفکد پستي: 5153843681  
تولیدی برزگران تبریز ، خیابان منبع  ، 8متری قاضی  ، جنب مدرسه فیاض بخش  ، پلاک 3 ، طبقه همکف ، واحد شرقی کد پستي: 5143866494 09148608057
تولیدی یزدانی  تبریز ، آخر مارالان - بالای سد  ، کوی بهبود  ، کوچه سبلان  ، . ، پلاک 5 ، طبقه .کد پستي: 5156967574 09146572069
تولیدی پور اسمعیل قراخانلو  تبریز ، خیابان پاسداران  ، محله حیدرآباد  ، نبش کوچه محبی  ، پلاک 2 ، طبقه همکفکد پستي: 5148667736 04132605972
تولیدی نیک جهان  تبریز ، خیابان ثقه السلام  ، بالاتر از سه راه شمس تبریزی  ، مجلل بالا -کوچه قهاری  ، پلاک 59 ، طبقه همکفکد پستي: 5143935536 09144790480
تولیدی طیب نژاد  تبریز ، بهار ، روبروی بیمارستان اسد آبادی ، جنب بانک ملی ، پلاک 389 ، طبقه همکفکد پستي: 5185715845 09123847977
تولیدی سعادتی  تبریز ، انقلاب ، کوچه ارسباران ، کوچه اسلامی ، پلاک -287 ، طبقه همکفکد پستي: 5147786447 09360179563
تولیدی کوتاهی  تبریز ، عباسی ، روبروی پارک میخک ، کوچه 12متری توحید ، پلاک 7 ، طبقه همکفکد پستي: 5155818576 09144039522
فرش تبریز ، حیدرآباد ، کوچه طالقانی ، کوچه شهید رجائی 1 ، پلاک 1 ، طبقه همکفکد پستي: 5148648184  
فرش شیرفر تبریز ، بازار ، راسته بازار  ، سرای سید حسین جدید ، پلاک 25 ، طبقه اولکد پستي: 5134753978  
فرش سدابی خلجان ، کوی ش بهشتی ، کوچه ((شهیدبهشتی1)) ، پلاک 1/265 ، طبقه همکفکد پستي: 5364115599 04134305255
قالیبافی مطلوب تبریز ، خیابان بهار ، اره گر ، بن بست عابد ، پلاک 81 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5185916661 04134446067
قالیبافی آسیابان تبریز ، خیابان منتظری ، میدان پیشقدم ، بن بست باقری ، پلاک 26 ، طبقه همکفکد پستي: 5165768175 04135446172
قالیبافی تبریز - پاسداران - کوچه (6متری) - کوچه شهید پوراکبری - پلاک 6 - طبقه زیر زمینکد پستي: 5148674531 04132606649
تولیدی نوین فر تبریز ، حیدرآباد ، کوچه شهید مدنی ، خیابان رضوانشهر-(پاسداران) ، پلاک 4 ، طبقه زیر زمینکد پستي: 5148666886  
فرش الهامی  تبریز ، توسعه ارم ، خیابان نظامی گنجوی ، خیابان 10متری سعدی ، پلاک 205 ، طبقه همکفکد پستي: 5147688584  
فرش صفاری زینجناب (ذینجناب ) ، اصلی ، خیابان امام ، بن بست شهیدبزرگی ، طبقه همکفکد پستي: 5364187695  
فرش فیض نژاد تبریز - منجم - خیابان شهید ظهیری - بلوار آزادگان جنوبی - پلاک 20 - طبقه زیر زمینکد پستي: 5186677657 04133307333
فرش رشید افشرد تبریز - بهار - خیابان بهار - کوچه بهداری - پلاک 106 - طبقه همکفکد پستي: 5185773735 04132334549
فرش زنده دل نهند تبریز - قره باغی - خیابان شهید قره باغی  - کوچه شهیدعلی بجانی - پلاک 1 - طبقه همکف - واحد غربیکد پستي: 5145964575  
قالیبافی تبریز - اسماعیل بقال - کوچه (سعادت) - کوچه شهیدرضایی - پلاک 69 - طبقه همکفکد پستي: 5143785733 04132350070
قالی بافی عابدی تبریز - مارالان - میدان بقائیه - کوچه سید اشرفی - پلاک 55 - طبقه همکفکد پستي: 5164933156  
قالیبافی رز تبریز - آذربایجان کوی مهران - کوچه 8متری سوم ماهان - کوچه مهران دوم ( قالیبافی رز ) - طبقه همکفکد پستي: 5186739536 04132222222
تولیدی فرش ولی زاده تبریز - 18 متری فیضیه غربی - کوچه شهید سربازی شرقی - خیابان شهید سربازی - پلاک 32 - طبقه اولکد پستي: 5185877383 04132881984
فرش جوادی تبریز - مارالان پیشقدم - کوی قورخانه - کوچه امام زمان (ع) - طبقه همکفکد پستي: 5165768336  
فرش نجف زاده تبریز - خیابان  عباسی - ایستگاه حاج هاشم - کوچه اصلانی - پلاک 90 - طبقه همکفکد پستي: 5153753315  
فرش اسماعیلی جاده تبریز صوفیان - روستای آجی چای - جاده تبریز صوفیان - پشت انبار آب و فاضلاب ماده 16 (نجات ) - طبقه همکفکد پستي: 5189133120 04132800130
فرش بهبودی تبریز - حیدرآباد - خیابان فجردوم - کوچه اسلامی - طبقه همکفکد پستي: 5148613958 04135237671
قالیبافی رنجبر تبریز - خلیل اباد - کوچه امام ز مان - کوچه شهید قربانپور - جنب - پلاک  5/287 - طبقه همکفکد پستي: 5144955373  
قالیبافی عارفی تبریز - مارالان - کوی زمزم - کوچه حضرت علی اصغر - جنب پلاک 244  - طبقه زیر زمین ( منفی یک )کد پستي: 5164911142 04134429566
فرش کاظمی تبریز - سیلاب - بلوار طبیعت -[ایده لو] - بن بست صمدی  - پلاک 75/1 - طبقه همکفکد پستي: 5153997617 04132892052
قالیبافی بگلری تبریز - رضوان شهر - خیابان24 متری فجردوم - خیابان رضوان 2 - پلاک 10 - طبقه همکفکد پستي: 5147753140 04132359976
قالیبافی نقیبان تبریز - عباسی - خیابان صالح آباد - کوچه بهشتی - پلاک 14 - طبقه همکفکد پستي: 5155876519 04130000000
قالیبافی روزدار تبریز - حجتی - خیابان مهران اول - کوچه قره تاجی - پلاک 12 - طبقه همکفکد پستي: 5186748615 04130000000
قالیبافی شادانی تبریز - ساختمان سنگی - کوچه علیزاده - خیابان 12متری اسلامی - پلاک 8/192 - طبقه همکفکد پستي: 5175736165 04134740021
قالیبافی آقازاده تبریز - 42متری - کوچه شهید پیری - کوچه سعدی - پلاک 3/361 - طبقه اولکد پستي: 5145973353 04132332898
قالیبافی شریفی تبریز - حکم آباد - خیابان 18 متری فیضیه - کوچه شهید باباجهانی - پلاک 19 - طبقه همکفکد پستي: 5185835876 04132875357
قالیبافی ضربی تبریز - سه راه بهشتی - نرسیده به درمانگاه ابوطالب  - کوچه (اقبال1) - پلاک 172 - طبقه همکفکد پستي: 5146986374 04131111111
قالیبافی پایدار تبریز - آخمقیه - کوی مهران - کوچه شریف آباد - پلاک 265 - طبقه همکفکد پستي: 5179949671  
قالیبافی سلیمی تبریز - عباسی - کوچه چهارم رز - کوچه (چایکنار) - پلاک 7 - طبقه همکفکد پستي: 5156718418 04135230000
قالیبافی اسماعیل زاده تبریز - چها رراه لاله - کوچه شهیدرستمی - خیابان بهاران - پلاک 12 - طبقه همکفکد پستي: 5176645610  
قالیبافی فرهنگی تبریز - آخر مارالان - کوچه اول غربی - کوی زمزم - پلاک 19 - طبقه زیرزمینکد پستي: 5164915349 04131111111
قالیبافی جهانگیرزاده تبریز - بهار - کوچه شهید خرمدل - بن بست سوم - پلاک 2 - طبقه همکفکد پستي: 5185783939 04131111111
قالیبافی آذرتوران تبریز - پاسداران - کوچه شهیداسدپور - کوچه شهیدعلی عزتی افشرد - پلاک 2 - طبقه اولکد پستي: 5147854688  
قالیبافی سروش تبریز - خیابان شهید منتظری - پل سجادیه - بلوار نیایش  - زیرزمین ارزانسرای یاشار - طبقه منفی 1کد پستي: 5165859650 04135451371
قالیبافی حسین پور تبریز - 42متری - خیابان شهید نجفی - کوچه فجر - پلاک 47 - طبقه اولکد پستي: 5147636869 04131111111
قالیبافی باروقی تبریز - خلیل آباد - خیابان ذاکری - نبش کوچه امام زمان (ع) - پلاک 5.296 - طبقه همکفکد پستي: 5144955136 04131111111
قالیبافی محمدیان تبریز - بهمن آباد - خیابان 10 متری بهمن آباد - خیابان 20متری شهید رجائی - پلاک 2 - طبقه همکفکد پستي: 5147644195 04131111111
قالیبافی رحیمی تبریز - عباسی - کوی بهشتی دوم - بن بست باستانی - پلاک 12 - طبقه همکفکد پستي: 5155764199 04131111111
قالیبافی مولائی تبریز - مارالان - کوچه موسوی - کوچه شیربرداشت - پلاک 15 - طبقه همکفکد پستي: 5164958677 04131111111
قالیبافی سبحان تبریز - آذربایجان - خیابان راثی حق - بن بست چشمه - پلاک 40/1 - طبقه همکفکد پستي: 5187687139 04131111111
قالیبافی امین تبریز - آخمقیه - کوچه 12متری شهیدرجایی - کوچه 8متری پاسداران - طبقه همکفکد پستي: 5179855576 04134276183
قالیبافی اسدزاده تبریز - مفتح - خیابان شهید جودی - کوچه یازدهم - پلاک 1 - طبقه همکفکد پستي: 5145763963 04132363273
قالیبافی سلطان زاده تبریز - توسعه ارم - خیابان 10متری سعدی - بن بست 6متری اول - طبقه منفی 1کد پستي: 5147688589 04131111111
قالیبافی رستم زاده تبریز - کرکج - کوچه کوچه باغ 4 - خیابان کوچه باغ - قالیبافی رستم زاده - طبقه همکفکد پستي: 5159167153 04131111111
قالیبافی اقدم تبریز - یکه دکان - کوچه شهیدایوب مرادی - بن بست سیدی - پلاک 296 - طبقه همکفکد پستي: 5187643596 04131111111
قالیبافی تلاش تبریز - 42متری - کوچه شهید پورعلی - خیابان کوثرغربی - قالیبافی تلاش - پلاک 11 - طبقه همکفکد پستي: 5145993834 04131111111
قالیبافی علیزاده تبریز - سیلاب قوشخانه - کوچه (شهید غلام برازنده ) - خیابان شهید بابائی ایستگاه چهارم - پلاک 6/71 - طبقه اولکد پستي: 5153745733  
قالیبافی بابائی تبریز - سه راه بهشتی - کوچه درمانگاه ابوطالب - کوچه 8متری شهیدآیت اله حکیم - پلاک 8 - طبقه همکفکد پستي: 5146981711 04131111111
قالیبافی فداکار تبریز - خلیل آباد - کوچه نجف قصاب - کوچه محمدیان - پلاک 32 - طبقه .کد پستي: 5144963165  
قالیبافی مردانی تبریز - خلیل آباد - کوچه اسلامی - بن بست موسی بن جعفر - پلاک 16 - طبقه همکفکد پستي: 5144964935 04131111111
قالیبافی کاظمی تبریز - حیدرآباد - کوچه اسلامی 5 - کوچه اسلامی - طبقه همکفکد پستي: 5148613667 04131111111
قالیبافی همت جو تبریز - عباسی - خیابان بیلانکوه غربی - کوچه بعثت - پلاک 54 - طبقه همکفکد پستي: 5154695191 04136579593
قالیبافی اکبری تبریز - 42متری - کوچه امام رضا - کوچه شهیددهقان - پلاک 4.722 - طبقه همکفکد پستي: 5147613983 04131111111
قالیبافی نوجوان تبریز - لاله - میدان امام حسین - کوچه شهید برگی لاله - پلاک 29 - طبقه همکفکد پستي: 5175615157 04131111111
قالیبافی حسنی تبریز - مارالان - کوچه شهیدسالک - کوچه شهید کوهی - پلاک 19 - طبقه همکفکد پستي: 5165744983 04131111111
تولیدی علی پور ناظم اباد تبریز - شهرک ارم - کوچه بهشت 2 - کوچه ششم - پلاک 25 - طبقه همکفکد پستي: 5147953661  
کارگاه قالیبافی اعلاباف تبریز - رواسان - کوچه 6 متری اول - کوچه 13 آبان - پلاک 3 - طبقه همکفکد پستي: 5179774718 04134255560
تولیدی تقی پور تبریز - انقلاب - کوچه سوم طالقانی - خیابان چایکنار - پلاک 1 - طبقه همکفکد پستي: 5147784544  
تولیدی هاشمی کمانج علیا تبریز - یکه دکان - بلوار ستارخان - بن بست مختاری  - پلاک 16 - طبقه همکفکد پستي: 5146913966  
قالیبافی جبرئیلی تبریز - شتربان - خیابان ذاکری  - کوچه حسن کاشیکار - پلاک 5.887 - طبقه منفی 1کد پستي: 5145778369  
قالیبافی احمدزاده تبریز - 42متری - خیابان شهید نجفی - کوچه خدابخش 1 - پلاک 4.607 - طبقه همکفکد پستي: 5147615419 04132300671
قالیبافی عبدی  تبریز - مفتح - بالاتر از انبار  سردار محله جوبندیان - کوچه شهید امامی - پلاک 6 - طبقه دومکد پستي: 5145773879  
قالیبافی عزیززاده فرد آناخاتون - روستای اسپران -   - خیابان اصلی - کوچه 8 متری گلستان 2 - طبقه همکفکد پستي: 5189175915 04131111111
فرش ندامت تبریز - آزادی - کوچه یحیی تبریزی - بلوار ملاصدرا - طبقه منفی 1کد پستي: 5164739533  
قالیبافی بهروزی تبریز - 42متری انقلاب - کوچه شش متری کافی - بلوار انقلاب - پلاک 3/810 - طبقه منفی 1کد پستي: 5145947756  
قالیبافی پری زاده تبریز - عباسی - کوچه سرابیان - بن بست ریش سفید - پلاک 46 - طبقه همکفکد پستي: 5155884314 04136584572
قالیبافی ابوالفضل تبریز - آخونی - خیابان شهید شریفی - بن بست گوزلزاده  - پلاک 15 - طبقه منفی 1کد پستي: 5184863145 04131111111
تولیدی امامقلی زاده زینی بگلو تبریز - حیدرآباد - خیابان پاسداران نبش کوچه موسی بن جعفر - خیابان رضوانشهر-(پاسداران) - پلاک 27 - طبقه همکفکد پستي: 5148663735  
قالیبافی سجودی تبریز - رضوان شهر - 18 متری رضوان 2 - کوچه فرشباف 3 - طبقه همکفکد پستي: 5147753473 04131111111
تولیدی قراباغلو تبریز - حیدرآباد - کوچه طالقانی - کوچه شهید رجائی 1 - پلاک 29 - طبقه همکفکد پستي: 5148648331  
قالیبافی محمدی تبریز - عباسی ، یوسف آباد - کوچه شریعتی - کوچه اسلامی - پلاک 41 - طبقه همکفکد پستي: 5153794538 04131111111
تولیدی بنی فاطمه تبریز - سرباز شهید - خیابان ایده لو - بن بست ((صمدی )) - پلاک 83 - طبقه همکفکد پستي: 5153997671  
قالیبافی چمنی خلجان - روستای سردصحرا - محله بالا - کوی شهریار - کوچه اشکان - پلاک 3/742 - طبقه همکفکد پستي: 5364117473  
قالیبافی رحیمی تبریز - رضوان شهر - کوچه آزادگان 3 - کوچه قائم 1 - پلاک 12 - طبقه منفی 1کد پستي: 5147743389 04131111111
فرش حسین پور  تبریز - 42متری - خیابان شهید نجفی - کوچه فجر - پلاک 47 - طبقه همکفکد پستي: 5147636868  
تولیدی نجفی تبریز - مارالان - کوی صبا - بن بست فرضی - پلاک 16 - طبقه منفی 1کد پستي: 5164944374  
تولیدی تقی پور آناخاتون - روستای اسپران - کوچه کوهسار - کوچه 8متری غربی سوم - طبقه همکفکد پستي: 5189166455 04132334549
قالیبافی شاهی گویدرق تبریز - سیلاب قوشخانه - اول احمد اباد - کوچه شهیدقنبری 1 - پلاک 70 - طبقه همکفکد پستي: 5153836634  

 

 

 

 

 

 نام واحد صنفی آدرس تلفن
آبکاری اورجینال کمربندی سردرود آفاق  0کد پستي: 5361845168 04114213989
پارميس قدس روبروی مسجدآل محمد  43کد پستي: 5184787981 2840420
سفیدان تبریز - قره آغاج - خیابان شهید رفیعی - خیابان قدس - پلاک 411 - طبقه همکفکد پستي: 5184615653 04132824396

 

 

 

 

 

 نام واحد صنفی   آدرس تلفن      
فولاد ياران مهر آذربايجان   جاده تبریز مرند مابین وچه اطلس وسولماز وچه شهریار ندارد  0کد پستي: 5194844355 04112865793      
.   تبریز بلوار ملت کوی آذرنو پلاک 12کد پستي: 5186715754        
آهنفروشي شكري   اول جاده مایان کوچه کشاورز جنب حلاجی حاج حسنکد پستي: 5147915876 04110000000      
ضایعات فلزی رشادت   تبریز ، آرپادرسی ، جاده قدیم اهر ، خیابان ارپادره سی ، طبقه همکفکد پستي: 5159185756 04136370128      

 

 بازدید کننده عزیز همکاران ما در سایت تبریز 118 لیستی از مشاغل مربوط به لوستر و روشنایی و چراغ های تزئینی را برای شما آماده کرده اند.

در این مطلب لیست اکثر لوستر فروشی های تبریز و چراغ های تزئینی تبریز به همراه شماره تلفن های آن درج شده است.

لیست لوستر فروشی های تبریز که در زیر مشاهده میفرمایید آخرین لیست بدست آماده از نهاد های مربوطه میباشد و درصد خطای آن زیر 10 درصد می باشد.

 برای مشاهده لوستر فروشهای تبریز که در سایت مشاغل تبریز درج شده اند و طلاعات تکمیل تری دارند روی لینک زیر کلیک نمایید.

لوستر فروشی های تبریز

 

در این لیست، تمامی فروشگاه ها و مراکز فروش فلز، آهن و فولاد تبریز و تمامی مراکز مربوطه از جمله برش فلز، برشکاری فلز، برش لیزری فلز، حکاکی لیزری، خرید و فروش آهن و فولاد و .... تبریز درج شده است. تمامی مراکز برشکاری فلز در لیست زیر به همراه آدرس و شماره تلفن درج گردیده؛ این برشکاری ها و آهن فروشی ها همه در تبریز می باشند و این لیست توسط متخصصان تبریز 118 و همکاری مراجع ذیربط تهیه شده است. لیست زیر دارای اطلاعاتی از جمله نام، آدرس و شماره تلفن کسب و کارهای حوزه ی برش فلزات در تبریز می باشد. لازم به ذکر است امکان وجود خطا در لیست زیر (لیست برشکاری فلزات تبریز) وجود دارد و ممکن است برخی شماره تلفن ها تغییر داده شده یا صنف به کلی تعطیل شده باشد. همشهریان عزیز همچنین می توانند جهت مشاهده برخی از این اصناف را که به صورت ویژه اقدام به ثبت اطلاعات کامل خود در تبریز 118 نموده اند از طریق جستجوی سایت اقدام نمایید. 

 

 

در جدول زیر لیست فروشگاه های آیینه شمعدان تبریز و همچنین حوزه های مربوطه از جمله لیست فروشگاه های لوستر و چراغ تبریز به همراه آدرس و شماره تلفن در زیر درج شده است. این لیست توسط تبریز 118 از طریق مراجع مربوط بدست آمده است و به صورت رایگان در اختیار شما قرارداده شده است.

این لیست در بسیاری از سایت ها با هزینه های بسیار زیاد به فروش میرسد.

لازم به ذکر است که برخی از فروشگاه های آیینه و شمعدان و چراغ و لوستر که در تبریز و حومه فعالیت میکنند به صورت مجزا و ویژه اطلاعات خود را در سامانه مشاغل تبریز(تبریز118) درج کرده اند که لینک آن در زیر قابل مشاهده است.

 

 

لیست مراکز ترمیم پوست و مو، مراقبت پوستی و سایز مراکز مرتبط تبریز که از طریق منابع ذیربط جمع آوری شده اند. این اصناف به همراه نام شغل و آدرس و شماره تلفن در زیر درج گردیده. لازم به ذکر است که این اطلاعات از منابع مرتبط جمع آوری شده اند و تاریخ بروز بودن آن مشخص نمی باشد و امکان تغییر آدرس، شماره تلفن یا انحلال شغل وجود دارد. برخی از مشاغل ذکر شده در سایت تبریز118 درج گردیده اند که از طریق جستجوی میتوانید از سایر مشاغل ثبت شده در این حوزه (مراکز ترمیم پوست و مو) و یا حوزه های مرتبط آگاه شوید.

 

 

در جدول زیر لیست تمامی آرایشگاه ها و پیرایشگاه های مردانه تبریز به همراه آدرس و شماره تلفن آنها را مشاهده میکنید.

این اطلاعات در بسیاری از سایت ها به قیمت های زیاد به فروش میرسند ولی تبریز 118 این اطلاعات را به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدهد.

لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به آرایشگاه های تبریز که در زیر قابل مشاهده است آخرین آپدیت بدست آمده از مراجع قانونی میباشد و درصد خطای آن کم میباشد.البته ممکن است برخی از آرایشگاه های مردانه تبریز از قلم افتاده باشند.همچنین بازدید کننده و همشهریان عزیز توجه نماییند که برخی از مراکز آرایشگاه مردانه به صورت جداگانه در سایت تبریز 118 با اطلاعات تکمیل تر به صورت ویزه درج شده است که لیست آن ها نیز در لینک زیر میباشد.

 

 

در این صفحه لیست کلیه فروشگاه های خرده فروشی آهن آلات تبریز و خرید و فروش آهن و آهن فروشی و کلیه مشاغل مربوط به آن از جمله خرید و فروش آهن در تبریز، خرده فروشی آهن آلات در تبریز و آهن فروشی در تبریز ثبت گردیده است. تمام کسب و کارهای فعال در حوزه خرده فروشی اهن آلات و آهن فروشی در تبریز، شامل نام شغل، آدرس و شماره تلفن بوده و همه ی آنها در شهر تبریز واقع شده اند. این لیست توسط تیم تبریز118 و با همکاری مراجع و منابع مربوطه جمع آوری شده است. لیستی که مشاهده می فرمایید کامل و به همراه اطلاعات آدرس و نام آهن فروشی های تبریز و لیست خرید و فروش آهن آلات می باشند. به علاوه ذکر می شود که امکان وجود خطا در این لیست (لیست خرده فروشی آهن آلات تبریز) وجود دارد و امکان دارد برخی از شماره تلفن ها تغییر داده شوند یا صنف به کلی تعطیل شده است. همشهریان تبریزی عزیز می توانند برخی از این مشاغل را که به صورت ویژه  ثبت نام و درج اطلاعات کامل خود در وبسایت تبریز 118 نموده اند، در زیر مشاهده یا با جستجوی سایت آن ها را بیابند.

 

 

در این صفحه، لیست تمامی فروشگاه و مشاغل مربوط به مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تبریز و زیرمجموعه های آن تهیه شده است.تمام مشاغل مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تبریز در این لیست به همراه نام، آدرس و شماره تلفن ذکر شده که همه در شهر تبریز بوده و توسط همکاران وبسایت تبریز118 و منابع مربوط به این کسب و کارها گردآوری شده است. لیستی که در ادامه مطلب مشاهده می فرمایید دارای اطلاعات پایه ای در حوزه نامبرده می باشد. ضمنا امکان خطا در این لیست (مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تبریز) وجود دارد و در برخی موارد امکان تغییر شماره تلفن، آدرس یا تعطیلی کامل کسب و کار وجود دارد. کاربران عزیز می توانند جهت مشاهده ی برخی از مشاغل مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین تبریز که به صورت ویژه در مشاغل ثبت شده ی تبریز118 به صورت کامل اطلاعات خود را درج کرده اند از طریق منوی جستجوی سایت اقدام فرمایند.

 

لیست تمامی خرده فروشی های ضایعات و خرید و فروش ضایعات تبریز در ادامه ی مطلب درج گردیده است. همه ی مشاغل مرتبط با خرده فروشی های تبریز و خرید و فروش ضایعات و خرده فروشی ضایعات تبریز که با همکاری تیم تبریز118 و منابع اطلاعاتی مربوط به کسب و کار گردآوری شده است شامل نام کسب و کار، آدرس و شماره تلفن بوده است. در ضمن لازم به ذکر می باشد که امکان وجود هر گونه خطا در لیست (خرده فروشی ضایعات تبریز) از جمله تغییر آدرس یا شماره تلفن یا تعطیلی کسب و کار بعید نیست. بازدیدکنندگان محترم می توانند جهت مشاهده ی کسب و کارهای مرتبط با خرده فروشی ضایعات تبریز که در سایت تبریز118 ویژه ثبت نام کرده و اطلاعات کامل خود را درج گردیده اند از طریق جستجوی وبسایت تبریز118 اقدام نمایند.