صفحه ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوره یازدهم اسفند 98

این صفحه در حال بروز رسانی میباشد.

ما را در تکمیل این لیست یاری فرمایید.

04135258157

دکتر محمدحسین فرهنگی
دکتر محمدحسین فرهنگیدکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

اطلاعات تکمیلی

خانم زهرا ساعی
خانم زهرا ساعی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

اطلاعات تکمیلی

دکتر محمد ایرجیان
دکتر محمد ایرجیانمتخصص ارتوپدی

اطلاعات تکمیلی

دکتر مسعود پزشکیان
دکتر مسعود پزشکیاندکترای جراحی عمومی

اطلاعات تکمیلی

دکتر رحیم شهرتی فر
دکتر رحیم شهرتی فردکترای تاریخ

اطلاعات تکمیلی

خانم دکتر عشرت شایق
خانم دکتر عشرت شایقدکترای روابط بین الملل

اطلاعات تکمیلی

دکتر احمد علیرضا بیگی
دکتر احمد علیرضا بیگیدکتری امنیت ملی

اطلاعات تکمیلی

مهندس کامبیز مهدی زاده
مهندس کامبیز مهدی زادهدانشجوی دکترای زمین شناسی

اطلاعات تکمیلی